• สินเชื่อเงินสด เรียงตามดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปีน้อยที่สุด หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 4 จำนวน 102 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 21 พ.ค. 63
   47,679
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน, เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน : ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
  • 5 - 7.345 %
  • อัปเดตข้อมูล 18 พ.ค. 63
   20,998
  • 5.1 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 พ.ค. 63
   70,783
  • 5.23 - 6.48 %
  • อัปเดตข้อมูล 26 พ.ค. 63
   41,143
  • 5.27 - 6.19 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 พ.ค. 63
   41,077
  • 5.37 - 7.245 %
  • อัปเดตข้อมูล 18 พ.ค. 63
   28,268
  • 5.475 %
  • อัปเดตข้อมูล 14 พ.ค. 63
   103,530
  • 5.55 - 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 พ.ค. 63
   112,319
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด สินเชื่อสวัสดิการ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 40.0 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี, หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
  • 5.62 - 7.37 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 พ.ค. 63
   58,687
  • 5.7 - 8.7 %