• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อเงินด่วน A-CASH-ธ.ก.ส. (BAAC) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 2 6.875% จำนวน 19 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 3 เม.ย. 63
   135,542
  • 5.75 - 6.75 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   46,994
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน, เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน : ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
  • 6.37 - 7.87 %
  • ข้อมูล 3 เม.ย. 63
   70,487
  • 5.75 - 6.75 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   27,722
  • 7 %
  • ข้อมูล 31 มี.ค. 63
   144,295
  • ตั้งแต่ 6.6 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   163,311
  • ไม่เกิน 6.824 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   110,567
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด สินเชื่อสวัสดิการ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 40.0 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี, หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
  • 6.495 - 7.995 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   137,929
  • 6.745 - 8.495 %
  • ข้อมูล 7 ก.พ. 63
   234,045
  • 7.5 - 28 %