• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ-ธนาคารกรุงไทย (KTB) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 3.3% ถึง 9.87% จำนวน 18 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   206,458
  • 9.99 - 28 %
  • ข้อมูล 7 ก.พ. 63
   49,637
  • 10 - 28 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   6,342
  • 6.9 - 9.5 %
  • ข้อมูล 7 ก.พ. 63
   149,342
  • 4.05 - 8.9 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   17,518
  • 10.8 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   21,171
  • 3.3 - 9.87 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   19,737
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน (ให้ตามค่าใช้จ่ายจริง)
   • วงเงินกู้
    ประเภทหลักสูตรระดับปริญญาตรี / หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชีพ / บัณฑิตศึกษา ให้วงเงินกู้ตามค่าใช้จ่ายจริง ประเภท Inter / English Program อนุบาลถึงมัธยมปลาย ให้วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท
   • ระยะเวลากู้
    สูงสุด 10 ปี
  • 3.3 - 9.87 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   11,611
  • 9.65 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   39,080
  • 10.65 %