• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช (Home For Cash)-ธนาคารกรุงศรี (BAY) หน้าละ 10 รายการ 5.2% ถึง 8.85% จำนวน 11 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   6,331
  • 6.9 - 9.5 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   24,777
  • 8.35 %
  • ข้อมูล 7 ก.พ. 63
   149,287
  • 4.05 - 8.9 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   11,600
  • 9.65 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   55,233
  • 4.95 - 8.6 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   58,044
  • 5.5 - 9 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   121,246
  • 3.88 - 9.5 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   109,599
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด สินเชื่อสวัสดิการ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 40.0 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี, หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
  • 6.495 - 7.995 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   136,177
  • 6.745 - 8.495 %