• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อชีวิตสุขสันต์-ธนาคารออมสิน (GSB) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 2 6.824% จำนวน 20 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 5 ส.ค. 63
   137,478
  • 5.4 - 6.65 %
  • อัปเดตข้อมูล 15 ก.ค. 63
   48,342
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน, เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน : ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
  • 5.72 - 7.22 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   41,554
  • 5.245 - 6.995 %
  • อัปเดตข้อมูล 15 ก.ค. 63
   35,555
  • 6.75 %
  • อัปเดตข้อมูล 5 ส.ค. 63
   71,185
  • 4.88 - 6.75 %
  • อัปเดตข้อมูล 5 ส.ค. 63
   145,527
  • ตั้งแต่ 6.6 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   122,528
  • 6.98 - 26.1 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   165,631
  • ไม่เกิน 6.824 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   114,477
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด สินเชื่อสวัสดิการ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 40.0 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี, หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
  • 5.495 - 7.245 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   143,098
  • 6.245 - 7.995 %