• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อบัวหลวงสานฝัน-ธนาคารกรุงเทพ (BBL) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 6.75% จำนวน 21 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 15 ก.ค. 63
   35,594
  • 6.75 %
  • อัปเดตข้อมูล 4 ส.ค. 63
   40,433
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 3.25 - 6.15 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   20,218
  • 4.99 - 6.525 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   24,547
  • 4.495 - 6.995 %