• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อบ้านแลกเงิน-ธนาคารธนชาต (Thanachart) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 5.75% ถึง 6.75% จำนวน 18 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   135,488
  • 5.75 - 6.75 %
  • ข้อมูล 30 มี.ค. 63
   2,408
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    -
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 2.95 - 6.5 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   40,178
  • 5.62 - 6.12 %
  • ข้อมูล 30 มี.ค. 63
   38,743
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 3.75 - 6.5 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   17,049
  • 5.75 - 7 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   129,601
  • 6.875 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   6,474
  • 6.9 - 9.5 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   74,805
  • 6.875 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   19,484
  • 6.92 - 7.15 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   8,824
  • 5 - 6.4 %