• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่ออเนกประสงค์ (Happy Home for Cash)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 5% ถึง 6.4% จำนวน 19 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 2 เม.ย. 63
   8,846
  • 5 - 6.4 %
  • ข้อมูล 30 มี.ค. 63
   2,474
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    -
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 2.95 - 6.5 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   40,248
  • 5.62 - 6.12 %
  • ข้อมูล 30 มี.ค. 63
   38,796
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 3.75 - 6.5 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   16,642
  • 2.99 - 5.85 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   17,063
  • 5.75 - 7 %
  • ข้อมูล 31 มี.ค. 63
   129,947
  • 6.75 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   6,489
  • 6.9 - 9.5 %
  • ข้อมูล 31 มี.ค. 63
   75,293
  • 6.75 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   19,520
  • 6.92 - 7.15 %