• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 4.29% ถึง 6.78% จำนวน 18 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   47,702
  • 4.29 - 6.78 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 มิ.ย. 63
   3,686
  • 4.72 - 7.22 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 มิ.ย. 63
   17,786
  • 5.4 - 6.65 %
  • อัปเดตข้อมูล 10 มิ.ย. 63
   135,370
  • 6.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   6,839
  • 6.76 - 8.63 %
  • อัปเดตข้อมูล 10 มิ.ย. 63
   84,340
  • 6.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 มิ.ย. 63
   19,916
  • 4.99 - 6.525 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   23,830
  • 4.495 - 6.995 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 มิ.ย. 63
   47,974
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน, เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน : ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
  • 5.72 - 7.22 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   41,319
  • 5.245 - 6.995 %