• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน-ธนาคารกรุงเทพ (BBL) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 2.375% ถึง 3.5% จำนวน 5 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 26 พ.ค. 63
   54,414
  • 2.4 - 3.6 %
  • อัปเดตข้อมูล 8 พ.ค. 63
   39,602
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 3.75 - 6.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 พ.ค. 63
   16,086
  • 0.59 - 3.78 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 พ.ค. 63
   219,682
  • 3.18 - 12.8 %