• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน-ธนาคารกรุงเทพ (BBL) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 2.375% ถึง 3.5% จำนวน 8 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 16 ก.ค. 63
   55,397
  • 2.4 - 3.6 %
  • อัปเดตข้อมูล 5 ส.ค. 63
   8,054
  • ตั้งแต่ 3.75 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 ก.ค. 63
   20,683
  • 3.5 - 4.12 %
  • อัปเดตข้อมูล 4 ส.ค. 63
   40,385
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 3.25 - 6.15 %
  • อัปเดตข้อมูล 5 ส.ค. 63
   16,753
  • 0.59 - 3.64 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 ก.ค. 63
   117,517
  • 3.18 - 19 %
  • อัปเดตข้อมูล 5 ส.ค. 63
   221,193
  • 3.18 - 12.8 %