ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อเพื่อการศึกษา-ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อเพื่อการศึกษา-ธนาคารออมสิน (GSB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 6.25 - 8.25 %
Product Highlight
สินเชื่อเพื่อการศึกษา ปลอดการชำระเงินต้นในระหว่างการศึกษา เรียนก่อน ผ่อนทีหลัง ดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก สามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ออมสิน สินเชื่อเพื่อการศึกษา

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อการศึกษา
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อการศึกษา (เพื่อตนเอง หรือของบุตร ตั้งแต่หลักสูตรปริญญาตรีขึ้นไป ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ)
จุดเด่น
:
สินเชื่อเพื่อการศึกษา ปลอดการชำระเงินต้นในระหว่างการศึกษา เรียนก่อน ผ่อนทีหลัง ดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก สามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 1. มีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

 2. ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 4. เป็นข้าราชการเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
 5. เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การของรัฐที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จำนวน 2 คน หรือมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
 6. เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป จำนวน 2 คน หรือ มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันของตนเองหรือบุคคลอื่น
 1. สมุดเงินฝากออมสิน และ/หรือสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน และมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร
 2. ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า - ออกได้สะดวก
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพ และมีรายได้ที่แน่นอน
 2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
วงเงินกู้
:
สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

วงเงินกู้ตามค่าใช้จ่ายจริง :

 1. กรณีบุคคลค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
 2. กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ดังนี้
  -  ไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน หรือของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ
  -  ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์กรณีห้องชุด
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 6.25 - 8.25 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 20,000 บาท ร้อยละ MRR - 0.75% ต่อปี
 • วงเงินกู้เกิน 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ร้อยละ MRR - 0.25% ต่อปี
 • วงเงินกู้เกิน 50,000 บาท ร้อยละ MRR+1.25% ต่อปี
**ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
14 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115 , 0 2299 8000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 ก.พ. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน