ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.3 - 9.87 %
Product Highlight
ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนการศึกษา ผ่านบริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อในประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อในประเทศ ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าตำรา และค่าอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ และการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพอย่างมั่นใจในอนาคต

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงไทย สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน (ให้ตามค่าใช้จ่ายจริง)
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อการศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อในประเทศ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือค่าใช้จ่ายในหลักสูตร Inter หรือ English Program ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย)
จุดเด่น
:
ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนการศึกษา ผ่านบริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อในประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อในประเทศ  ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าตำรา และค่าอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ และการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพอย่างมั่นใจในอนาคต
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:

บุคคลผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท หรือ
 • พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
 • ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว


ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (บุคคลที่ทำงานแล้วและต้องการศึกษาต่อ), บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ
 2. มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 3. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 4. ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

รายละเอียดรายได้ขั้นต่ำ

 • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท
 • พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
วงเงินกู้
:
 1. ประเภทหลักสูตรระดับปริญญาตรี / หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชีพ / บัณฑิตศึกษา ให้วงเงินกู้ตามค่าใช้จ่ายจริง
 2. ประเภท Inter / English Program อนุบาลถึงมัธยมปลาย ให้วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 10 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 3.3 - 9.87 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
 1. ประเภทหลักสูตรระดับปริญญาตรี/หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชีพ/บัณฑิตศึกษา ให้วงเงินตามค่าใช้จ่ายจริง ได้รับอัตราดอกเบี้ยดังนี้
 • กรณีบุคคลค้ำประกัน : MRR+3% ต่อปี
 • กรณีมีหลักทรพย์จำนองเป็นประกัน    : MRR-0.75% ต่อปี
 • กรณีจำนำเงินฝาก     : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประเภทที่นำมาค้ำประกัน+2%

2. ประเภท Inter/English Program อนุบาลถึงมัธยมปลาย ให้วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยดังนี้

 • กรณีบุคคลค้ำประกัน : MRR+3%
 • กรณีมีหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน    : MRR-0.75%
 • กรณีจำนำเงินฝาก    : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประเภทที่นำมาค้ำประกัน+2%
(MRR=6.870% ต่อปี อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
-
ดอกเบี้ยผิดนัด
:

18% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
100 บาท/บัญชี/ทุกรอบบัญชีของการผิดนัดชำระหนี้
ค่าอากรแสตมป์
:
เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ให้คิดดอกเบี้ยจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี) ให้ผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กันให้เสร็จสิ้นภายในอายุสัญญากู้ โดยให้เริ่มชำระงวดแรกภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ทำสัญญากู้
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
10 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด