ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.3 - 9.87 %
Product Highlight
ก้าวสู่อนาคตใหม่ด้วยการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างมั่นใจ เป็นการขอกู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของบุคคลในสถาบันต่างประเทศ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงไทย สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อการศึกษา (เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อของบุคคลทั่วไปในสถาบันต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง)
จุดเด่น
:
ก้าวสู่อนาคตใหม่ด้วยการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างมั่นใจ เป็นการขอกู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของบุคคลในสถาบันต่างประเทศ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

 • ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานองค์การของรัฐ มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท หรือ
 • พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว


ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • เป็นผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมีการรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
 • เป็นบิดา หรือมารดา ผู้ปกครองหรือญาติ ของนักเรียน นักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ 
 • เป็นผู้มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • อายุของผู้กู้
  • อายุของผู้กู้ที่เป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติ เมื่อนับรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี 
  • กรณีกู้ร่วม ให้ถืออายุของผู้ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์ 
  • กรณีผู้กู้เป็นผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้จะต้องไม่เกิน 60 ปี
วงเงินกู้
:
ให้วงเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามประมาณการค่าใช้จ่าย
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 3.3 - 9.87 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
 1. บุคคลค้ำประกัน MRR+3%ต่อปี
 2. จำนองหลักทรัพย์ MRR-0.75%ต่อปี
 3. โอนสิทธิ์เรียกร้องในเงินฝากเป็นประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับบวกส่วนต่าง 2% ต่อปี

(MRR=6.870% ต่อปี อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
คิดจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศธนาคาร (ปัจจุบันเท่ากับ 18% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:

100 บาท/บัญชี/ทุกรอบบัญชีของการผิดนัดชำระหนี้

ค่าอากรแสตมป์
:

เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000

ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน : ร้อยละ 0.25 ของวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าขอกู้ แต่ไม่เกิน 12,000 บาท ขั้นต่ำ 2,000 บาท
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
ผ่อนชําระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน ให้เสร็จสิ้นจนครบอายุสัญญากู้
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
10 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด