ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับบุคลากรภาครัฐ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับบุคลากรภาครัฐ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 10.87 %
Product Highlight
สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานตามสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ ด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์พิเศษสุด ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารกรุงไทยที่ให้ผ่อนชำระได้นานถึง 20 ปี

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงไทย สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับบุคลากรภาครัฐ

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับบุคลากรภาครัฐ
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานตามสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ ด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์พิเศษสุด ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารกรุงไทยที่ให้ผ่อนชำระได้นานถึง 20 ปี
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 • บุคคลค้ำประกัน
  - กลุ่มข้าราชการ 1 และกลุ่มอาชีพพิเศษ 2
  - กลุ่มพนักงานราชการ
 • จำนองหลักทรัพย์ 
 • โอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากเป็นประกัน
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
เฉพาะข้าราชการ, เฉพาะพนักงานรัฐวิสาหกิจ, ลูกจ้างประจำ และพนักงานตามสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • กลุ่มข้าราชการ
  - มีเงินเดือนรายได้ไม่น้อยกว่า 13,000 บาท
  - อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 • กลุ่มพนักงานราชการ
  - หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณา และมีข้อตกลงหักเงินได้นำส่งชำระหนี้ธนาคาร
  - เป็นพนักงานราชการที่มีสัญญาจ้างทำงาน ที่มีกำหนดระยะเวลาจ้าง และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีการต่ออายุสัญญาจ้างมาแล้ว 1 ครั้ง
  - มีเงินได้รายเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท 
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 20 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 10.87 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขพิเศษสุดตามข้อตกลงพิเศษที่กรุงไทยตกลงไว้กับแต่ละหน่วยงาน

กรณีบุคคลค้ำประกัน
กลุ่มข้าราชการ 1 และกลุ่มอาชีพพิเศษ 2

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 1.50 ล้านบาท
  -  กรณีข้าราชการที่มีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.75% ต่อปี
  -  กรณีกลุ่มอาชีพพิเศษ ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.75% ต่อปี
  -  กรณีข้าราชการทีมีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท มีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.75% ต่อปี หากผู้กู้เลือกไม่มีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.75% ต่อปี
 • วงเงินกู้ส่วนที่เกิน 1.50 ล้านบาท รวมแล้วไม่เกิน 2.0 ล้านบาท
  -
   กรณีข้าราชการที่มีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.75% ต่อปี หากผู้กู้เลือกไม่มีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.75% ต่อปี
  -  กรณีกลุ่มอาชีพพิเศษ มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.75% ต่อปี หากผู้กู้เลือกไม่มีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.75% ต่อปี
  -  กรณีข้าราชการทีมีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท มีบุคคลค้ำประกันเพิ่มอีก 1 คน อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.75% ต่อปี หากผู้กู้เลือกไม่มีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.75% ต่อปี
กลุ่มพนักงานราชการ

 วงเงินกู้ไม่เกิน 0.5 ล้านบาท มีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.5% ต่อปี

กรณีจำนองหลักทรัพย์
วงเงินกู้ได้ 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.75% ต่อปี

กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากเป็นประกัน
วงเงินกู้ได้เต็มจำนวนเงินฝาก แต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับบวกส่วนต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.50 ต่อปี

หมายเหตุ
1. กลุ่มข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. กลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ ข้าราชการ/พนักงานราชการที่มีอาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการศึกษาที่มีตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีขึ้นไป สังกัดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยของรัฐ

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 300 บาท
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 - 500,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 500 บาท
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 - 1,000,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 800 บาท
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,000 อัตราค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
27 มิ.ย. 61

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน