ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่ออเนกประสงค์พนักงานหน่วยงานเอกชน-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

สินเชื่ออเนกประสงค์พนักงานหน่วยงานเอกชน-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 7.12 - 10.12 %
Product Highlight
เพิ่มความสะดวกสบายให้ชีวิตด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน ให้วงเงินสูงพิเศษ 10 เท่าของรายได้ สูงสุด 2,000,000 บาท

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงไทย สินเชื่ออเนกประสงค์พนักงานหน่วยงานเอกชน

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่ออเนกประสงค์พนักงานหน่วยงานเอกชน
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
เพิ่มความสะดวกสบายให้ชีวิตด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน ให้วงเงินสูงพิเศษ 10 เท่าของรายได้ สูงสุด 2,000,000 บาท
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 1. จำนองหลักทรัพย์ (ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี)
 2. โอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากเป็นประกัน (ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี)
 3. บุคคลค้ำประกัน (ระยะเวลาผ่อนชำระ 7 ปี) โดยมีเงื่อนไข
  - เป็นพนังานประจำ หรือ พนักงานตามสัญญาจ้าง อายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่ได้รับการต่ออายุสัญญาจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
  - เงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท
  - เป็นบุคคลในครอบครัว หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้ 
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
เฉพาะพนักงานบริษัทเอกชน (สำหรับหน่วยงานที่ทำข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย)
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. พนักงานประจำ หรือ พนักงานตามสัญญาจ้าง อายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่ได้รับการต่ออายุสัญญาจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
 2. เงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท
วงเงินกู้
:
10.0 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 1. สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ 80,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน
 2. สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 80,000 บาท หากขอยกเว้นบุคคลค้ำประกันจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 2% จากอัตราปกติ
 3. เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้วกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท /ราย
ระยะเวลากู้
:
7 หรือ 15 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
พนักงานบริษัทเอกชน ไม่เกิน 5,000,000 บาท 7.12 - 10.12 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
 • หน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือน (Payroll) และหักบัญชีชำระหนี้นำส่งธนาคาร
  - ใช้บุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.5%
  - ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR
 • หน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือน (Payroll) และธนาคาร Auto Debit หักบัญชีชำระหนี้
  - ใช้บุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.0%
  - ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR
 • หน่วยงานไม่ผ่านบัญชีเงินเดือน (Payroll) และหักบัญชีชำระหนี้นำส่งธนาคาร
  - ใช้บุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.0%
  - ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR
กรณีธนาคารกำหนดให้ต้องมีบุคคลค้ำประกัน แต่ผู้กู้มีความประสงค์ขอยกเว้นบุคคลค้ำประกัน ให้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราเพิ่มขึ้นอีก 2.00% ต่อปี จากอัตราที่ธนาคารกำหนด เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้วกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท /ราย
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
100 บาท/บัญชี/ทุกรอบบัญชีของการผิดนัดชำระหนี้
ค่าอากรแสตมป์
:
เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิดเป็น 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
12 ก.พ. 61

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน