• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อส่วนบุคคล (KK Personal Loan)-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 9.99 - 24.99 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ส.ค. 63
  • 123,570
  จุดเด่น
  • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท
  • รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)
  • ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อส่วนบุคคล (KK Personal Loan)
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท
  • รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)
  • ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :

  พนักงานที่มีรายได้ประจำ (เอกชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

  1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
  2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
  3. ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน


  เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลหรือที่มีทะเบียนพาณิชย์

  1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี
  2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  3. ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  4. จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลหรือมีทะเบียนพาณิชย์
  5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน


  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  เงินกู้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
  ให้วงเงินตั้งแต่ 20,000 ถึง 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของธนาคาร) ทั้งนี้ ลูกค้าที่มีรายได้ต่ำากว่า 30,000 บาท อนุมัติวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ และมีวงเงินอนุมัติไม่เกิน 3 สถาบันการเงินของสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ
  ระยะเวลากู้
  :
  12 - 60 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 1,500,000 บาท 9.99 - 24.99 %
  เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ไม่เกิน 1,500,000 บาท 23.99 - 24.99 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  พนักงานที่ทีรายได้ประจำ (กลุ่มลูกค้าใหม่ และ Top Up)
  • รายได้ต่อเดือน 20,000 - 29,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 24.99% ต่อปี
  • รายได้ต่อเดือน 30,000 - 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 21.99% - 24.99% ต่อปี
  • รายได้ต่อเดือน 50,000 - 69,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 19.99% - 23.99% ต่อปี
  • รายได้ต่อเดือน 70,000 - 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 15.99% - 20.99% ต่อปี
  • รายได้ต่อเดือน 100,000 - 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 12.99% - 18.99% ต่อปี
  • รายได้ตั้งแต่ 200,001 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 9.99% - 18.99% ต่อปี


  เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  • กิจการตั้งแต่ 3 - 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 24.99% ต่อปี
  • กิจการมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 23.99% - 24.99% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  ไม่เกิน 28% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :

  100 บาท/งวด

  ค่าอากรแสตมป์
  :

  ร้อยละ 0.05 ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ(สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  1. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ครั้ง
  2. ค่าขอตรวจสอบรายการ 100 บาท/ครั้ง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนดอายุสัญญา เท่ากับร้อยละ 5.00 ของยอดเงินต้นคงค้าง เฉพาะกรณีลูกค้าชำระปิดก่อนกำหนด 2 ปี)
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ส.ค. 63
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์