• สินเชื่อส่วนบุคคล (KK Personal Loan)-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 13.99 - 27.99 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 63
  • 121,949
  จุดเด่น
  • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท
  • รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)
  • ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อส่วนบุคคล (KK Personal Loan)
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท
  • รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)
  • ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :

  พนักงานที่มีรายได้ประจำ (เอกชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

  1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
  2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
  3. ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน


  เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลหรือที่มีทะเบียนพาณิชย์

  1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี
  2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  3. ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  4. จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลหรือมีทะเบียนพาณิชย์
  5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน


  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  เงินกู้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
  ให้วงเงินตั้งแต่ 20,000 ถึง 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของธนาคาร) ทั้งนี้ ลูกค้าที่มีรายได้ต่ำากว่า 30,000 บาท อนุมัติวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ และมีวงเงินอนุมัติไม่เกิน 3 สถาบันการเงินของสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ
  ระยะเวลากู้
  :
  12 - 60 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 1,500,000 บาท 13.99 - 27.99 %
  เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ไม่เกิน 1,500,000 บาท 24.99 - 27.99 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  พนักงานที่ทีรายได้ประจำ
  • รายได้ต่อเดือน 20,000 - 29,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 27.99% ต่อปี
  • รายได้ต่อเดือน 30,000 - 69,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 21.99% - 26.99% ต่อปี
  • รายได้ต่อเดือน 70,000 - 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 15.99% - 21.99% ต่อปี
  • รายได้มากกว่า 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 13.99% - 21.99% ต่อปี


  เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  • รายได้ต่อเดือน 20,000 - 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 27.99% ต่อปี
  • รายได้มากกว่า 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 24.99% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  ไม่เกิน 28% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :

  100 บาท/งวด

  ค่าอากรแสตมป์
  :

  ร้อยละ 0.05 ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ(สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  1. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ครั้ง
  2. ค่าขอตรวจสอบรายการ 100 บาท/ครั้ง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (สามารถชำระได้ โดยหากชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด จะมีค่าธรรมเนียม ร้อยละ 5 ของยอดเงินต้นคงค้าง ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี)
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ก.พ. 63
  แนะนำสินเชื่อเงินสด