ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อสวัสดิการ-ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อสวัสดิการ-ธนาคารออมสิน (GSB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.995 - 7.995 %
Product Highlight
สินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารออมสิน ให้วงเงินสินเชื่อคุณพิเศษสุดๆ สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานข้าราชการ ด้วยเงินกู้ที่ให้คุณผ่อนชำระได้

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ออมสิน สินเชื่อสวัสดิการ

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อสวัสดิการ
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
จุดเด่น
:
สินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารออมสิน ให้วงเงินสินเชื่อคุณพิเศษสุดๆ สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานข้าราชการ ด้วยเงินกู้ที่ให้คุณผ่อนชำระได้
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
1. ทำงานในหน่วยงานเดียวกับผู้กู้
2. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
 • เป็นข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • พนักงานราชการค้ำประกันได้ไม่เกินอายุสัญญาจ้างงานที่เหลืออยู่
 • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวบาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ไม่เกิน 70 ปี
 • ทำงานมาแล้วครบ 3 ปี หรือ กรณีที่ทำงานไม่ครบ 3 ปี ต้องใช้ผู้ค้ำประกันที่ทำงานมาแล้วครบ 1 ปี 2 คน
3. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
เฉพาะข้าราชการ, เฉพาะพนักงานรัฐวิสาหกิจ
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 40.0 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 30 เท่า (สำหรับหน่วยงานทั่วไป) และไม่เกิน 40 เท่า (สำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร) ของเงินเดือนของผู้กู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท
 
ระยะเวลากู้
:
สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี, หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ข้าราชการ ทุกจำนวน 5.995 - 7.745 %
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 5.995 - 7.745 %
พนักงานบริษัทเอกชน ทุกจำนวน 6.495 - 7.995 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
 • สินเชื่อสวัสดิการสำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
  - กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 0.75
  - กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 1.00
  - กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MRR - 0.75
 • สินเชื่อสวัสดิการสำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน
  - กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 1.25
  - กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MRR - 0.25

 

MRR=6.745% ต่อปี ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
14% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
การชำระเงินกู้ ให้หน่วยงานของผู้กู้รวบรวมเงิน นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน โดยธนาคารจะจ่ายเงินตอบแทนให้แก่หน่วยงานในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ได้รับชำระในเดือนนั้น
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115, 0-2299-8000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
15 พ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด