ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อสวัสดิการสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

สินเชื่อสวัสดิการสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 12.125 %
Product Highlight
สินเชื่อสำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในอัตราลดต้นลดดอก อนุมัติเร็วรู้ผลภายใน 7 วันทำการ ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน และสะดวกด้วยบริการหักชำระจากบัญชีเงินเดือน ณ ที่จ่าย

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สินเชื่อสวัสดิการสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อสวัสดิการสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อสำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในอัตราลดต้นลดดอก อนุมัติเร็วรู้ผลภายใน 7 วันทำการ ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน และสะดวกด้วยบริการหักชำระจากบัญชีเงินเดือน ณ ที่จ่าย
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
เฉพาะพนักงานบริษัทเอกชน
คุณสมบัติผู้กู้
:
  1. เป็นพนักงานประจำในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  2. อายุ 20 – 59 ปี (อายุรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 60 ปี)
  3. รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 8,000 บาท (เงินเดือนพื้นฐาน 6,000 บาท)
  4. อายุงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี และอายุงานรวมไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  5. มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนของพนักงาน) ไม่น้อยกว่า 22,000 บาท กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการ
  6. มีสัญชาติไทย

วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
เงินกู้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
วงเงินกู้สูงสุด 90% ของเงินในกองทุนสะสม (ส่วนของพนักงานรวมผลประโยชน์) สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ
ระยะเวลากู้
:
12 - 60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
พนักงานบริษัทเอกชน
(ตามเงื่อนไขของธนาคาร)
ตั้งแต่ 20,000 บาท 12.125 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR + 5% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
* MLR=7.125% ต่อปี ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่  21 มี.ค.2557 ซึ่งยังบังคับใช้อยู่

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 1,000 บาท (สำหรับวงงินสินเชื่อที่อนุมัติน้อยกว่า 60,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
  1. กรณีค้างชำระ 1 - 2 งวด คิด 250 บาท/งวด
  2. กรณีค้างชำระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป คิด 350 บาท/งวด
ค่าอากรแสตมป์
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี (คิดค่าธรรมเนียม 3% ของจำนวนเงินต้นที่ชำระเกินกว่าเงื่อนไำขที่กำหนด)
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (กรณีที่ชำระเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนด 1 ปี นับแต่วันรับเงินกู้ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)
หมายเหตุ
:
  1. กรอกและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กร หรือสาขาที่ธนาคารกำหนด

  2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคงไว้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามโปรโมชั่นนี้ สำหรับผู้สมัครที่ตรงตามเงื่อนไขธนาคารเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด