ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

สินเชื่อสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 9.65 %
Product Highlight
สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1 ล้านบาท และระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 8 ปี

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ธนชาต สินเชื่อสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อการศึกษา (ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
จุดเด่น
:
สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1 ล้านบาท และระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 8 ปี
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
  1. อายุของผู้ค้ำ กรณีเป็นบิดา หรือ มารดาเป็นผู้ค้ำประกัน ไม่กำหนดอายุ หากเป็นบุคคลอื่นเป็นผู้ค้ำประกัน อายุรวมกับระยะเวลาการผ่อนแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
  2. รายได้ของผู้ค้ำ กรณีที่มีรายได้ประจำ ต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน และกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รายได้ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อเดือน (พิจารณาจากเงินหมุนเวียนเฉลี่ยใน Bank Statement)
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
  1. มีสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้ศึกษาระดับปริญญาโท หรือเป็นผู้ปกครอง/ผู้มีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย/ญาติที่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้ของผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี
  3. อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้รวมระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
  4. ต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป
  5. อายุงานของผู้กู้ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
วงเงินกู้
:
เงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
กู้ได้สูงสุด 100% ของค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 8 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,000,000 บาท 9.65 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR + 3% (ต่อปี)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
สูงสุด 18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินกู้
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
  1. ทยอยเบิกเงินกู้เป็นงวด ตามเอกสารการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจ่ายเช็คในนามสถาบันการศึกษา
  2. กรณีผู้กู้ลงทะเบียนไว้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ ให้จ่ายเงินกู้ตามใบเสร็จรับเงินที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยนับย้อนหลังได้ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเบิกเงินกู้งวดต่อไป ถ้าผู้กู้ค้างชำระติดต่อกันตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
9 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด