ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กสิกรไทย-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กสิกรไทย-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.6 - 5.37 %
Product Highlight
 • ดอกเบี้ยลด ผ่อนหมดไวขึ้น
 • ฟรีค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาท
 • กู้เพิ่มดอกเบี้ยต่ำ

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กสิกรไทย สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กสิกรไทย

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กสิกรไทย
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • ดอกเบี้ยลด ผ่อนหมดไวขึ้น
 • ฟรีค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาท
 • กู้เพิ่มดอกเบี้ยต่ำ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์, ห้องชุด และที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบันหรือที่ปัจจุบันต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • ผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 95 % ของมูลค่าหลักประกัน

สำหรับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด

 • คิดจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี แบบที่ 2 (ทำประกัน MRTA ตามเงื่อนไข)
 • กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 1.0 ล้านบาท กำหนดวงเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน 
 • กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
 • กรณีหลักประกันเป็นห้องชุดราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาทกำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย
 • กรณีหลักประกันเป็นบ้านแนวราบราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาทกำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย สามารถกู้ได้เพิ่มเติมสำหรับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยได้ไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขายหลักประกัน ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

 

สำหรับโครงการบ้านทั่วไป

 • กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 1.0 ล้านบาท กำหนดวงเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิส่วนลดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านในปีแรก 0.25%  ต่อปี และได้รับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อประกันชีวิตพิทักษ์สินในอัตราเดียวกับสินเชื่อบ้านที่ลูกค้าเลือกใช้ตลอดอายุสัญญา เมื่อทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขดังนี้
  - ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อรวมและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้ หรือ
  - ทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
 • รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 30 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 3.6 - 5.37 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 - 3 : อัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% (จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า)
 • ปีที่ 4 จนตลอดอายุสัญญา : ลดสูงสุดอัตราดอกเบี้ย MRR - 2
 • รับสิทธิส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25% ในปีแรก หากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • รับวงเงินเพิ่ม : สามารถกู้เพิ่มเติมจากยอดคงค้างจากสถาบันการเงินเดิม (จำนวนจะเท่ากับจำนวนส่วนต่างระหว่างวงเงินอนุมัติทั้งจำนวนหักด้วยยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม)

 

(MRR=6.87% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 11 พ.ย. 2562)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:

หมายเหตุ

 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 1.50% จากอัตราท้ายของสัญญาหลักจากสถาบันการเงินเดิมที่ลูกค้าได้รับ โดยเมื่อคำนวณแล้ว อัตราดอกเบี้ยในช่วง 3 ปีแรกต้องไม่ต่ำกว่า 3.60%
 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเดิมที่ลูกค้าได้รับ  โดยเมื่อคำนวณแล้ว อัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดจะไม่เกินอัตราดอกเบี้ย MRR - 1.50% แต่ต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ย MRR - 2.00%
 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25%ในปีแรกกรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเต็ม 100% ของวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลาผ่อนชำระคืนเงินกู้ (สำหรับลูกค้าทั่วไป)
 • อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อกับธนาคาร

 

เงื่อนไข

 • กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ธนาคารสนับสนุน กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 95 % ของราคาประเมินหลักประกัน และสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาประเมินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้สูงสุด ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
สูงสุด 15% ตั้งแต่เริ่มผิดนัด โดยคิดจากเงินต้นคงเหลือทั้งก้อน
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
ค่าอากร 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู้ 2,000 บาท เศษของ 2,000 บาท คิดอากร 1 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2888-8888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
14 ม.ค. 63

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด