ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา (FLASH Scholar)-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา (FLASH Scholar)-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 10.65 %
Product Highlight
สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของตนเอง ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศทุกสถาบัน ทุกหลักสูตร ในวงเงินสินเชื่อสูงสุด ไม่เกิน 1 ล้านบาท และระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 8 ปี

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ธนชาต สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา (FLASH Scholar)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา (FLASH Scholar)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อการศึกษา (ของตนเองในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ทุกสถาบัน ทุกหลักสูตร)
จุดเด่น
:
สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของตนเอง ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศทุกสถาบัน ทุกหลักสูตร ในวงเงินสินเชื่อสูงสุด ไม่เกิน 1 ล้านบาท และระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 8 ปี
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
อายุผู้ค้ำประกัน
 • กรณีบิดาหรือมารดา ไม่จำกัดอายุ 
 • กรณีเป็นบุคคลอื่น อายุเมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี 
รายได้ผู้ค้ำประกัน
 • กรณีทำงานประจำ ต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน 
 • กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รายได้ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อเดือน
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. มีสัญชาติไทย
 2. เป็นผู้ศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศตามที่ธนาคารกำหนด
 3. มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้รวมระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
 4. มีรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 5. อายุงานของผู้กู้ ในกรณีผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
วงเงินกู้
:
เงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
วงเงินสินเชื่อ 100 % ของค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 8 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,000,000 บาท 10.65 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR + 4%

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
สูงสุด 18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
200 บาท
ค่าอากรแสตมป์
:
ค่าอากรสัญญากู้เงิน 0.05% ของวงเงินกู้
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (สำหรับชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ครั้ง/รอบบัญชี
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (สามารถชำระได้ โดยไม่เสียค่าปรับ)
หมายเหตุ
:
วิธีการชำระคืน หักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีธนาคารธนชาต

วิธีเบิกเงินกู้
 1. ทยอยเบิกเงินกู้เป็นงวด ตามเอกสารการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจ่ายเช็คในนามสถาบันการศึกษา
 2. กรณีผู้กู้ลงทะเบียนไว้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ ให้จ่ายเงินกู้ตามใบเสร็จรับเงินที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยนับย้อนหลังได้ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
9 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด