ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan)-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan)-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 17 - 26 %
Product Highlight
สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) เงินกู้ก้อนใหญ่พร้อมใช้... เติมเต็มทุกแผนการใช้จ่าย เงินเดือน 7,500 บ. ก็กู้ได้

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กสิกรไทย สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) เงินกู้ก้อนใหญ่พร้อมใช้... เติมเต็มทุกแผนการใช้จ่าย เงินเดือน 7,500 บ. ก็กู้ได้
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • สัญชาติไทย
 • อายุผู้สมัคร
- 20 ปีขึ้นไป
- กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
- กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 • อายุงานของผู้สมัคร
  - ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  - เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่สามารถติดต่อได้ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน 

 

รายละเอียดรายได้ขั้นต่ำ

 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 17 - 26 %
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ทุกจำนวน 20 - 26 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนธนาคารกสิกรไทย

 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 10,000 - 80,000 บาท ดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001 - 240,000 บาท ดอกเบี้ย 21% ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 17% ต่อปี


อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 10,000 - 80,000 บาท ดอกเบี้ย 26% ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001 - 240,000 บาท ดอกเบี้ย 22% ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 19% ต่อปี


อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 10,000 - 80,000 บาท ดอกเบี้ย 26% ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001 - 240,000 บาท ดอกเบี้ย 24% ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 20% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
26% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
อัตราเงินกู้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาทคิด 1 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (ค่่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีเงินกู้ก่อนกำหนดสูงสุดที่ 28% ทั้งนี้เมื่อคำนวณอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ และอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 28% ต่อปี)
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2888-8888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
10 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด