• สินเชื่อธุรกิจสำหรับวิชาชีพแพทย์-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 12.05 - 12.55 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 63
  • 23,260
  จุดเด่น

  สินเชื่อพิเศษสำหรับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ได้มีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพของตน ผู้ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการเงินทุนสนับสนุน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และโอกาสให้แก่ธุรกิจของตนเอง อาทิ ซื้อสถานประกอบธุรกิจใหม่ หรือปรับปรุงสถานประกอบการ ซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์ หรือเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กิจการ

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อธุรกิจสำหรับวิชาชีพแพทย์
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเพื่อการทำงาน-ประกอบอาชีพ-การค้า (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์)
  จุดเด่น
  :

  สินเชื่อพิเศษสำหรับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ได้มีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพของตน ผู้ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการเงินทุนสนับสนุน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และโอกาสให้แก่ธุรกิจของตนเอง อาทิ ซื้อสถานประกอบธุรกิจใหม่ หรือปรับปรุงสถานประกอบการ ซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์ หรือเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กิจการ

  ลักษณะหลักประกัน
  :
  สินเชื่อไม่มีหลักประกัน (ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ หรือเอกสารรับรองประสบการณ์ทำงานในสายวิชาชีพทางการแพทย์)
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ 5 สาขา ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, สัตวแพทย์ และ เทคนิคการแพทย์
  2. มีอายุ 20 - 60 ปี
  3. มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ หรือเอกสารรับรองประสบการณ์ทำงานในสายวิชาชีพทางการแพทย์
  วงเงินกู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
  • วงเงินสูงสุด 5,000,000 บาท (สำหรับการกู้แบบไม่มีหลักประกันของแพทย์ และทันตแพทย์)
  • วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท (สำหรับการกู้แบบไม่มีหลักประกันของสัตวแพทย์ เภสัชกร)
  ระยะเวลากู้
  :
  ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  แพทย์ ไม่เกิน 5,000,000 บาท 12.05 - 12.55 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  1. MRR+3.0% ต่อปี (กรณีทำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร)
  2. MRR+3.5% ต่อปี (กรณีไม่ทำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร)
    
  (MRR=9.05% อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  18% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ตามค่าใช้จ่ายจริง
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ก.พ. 63
  แนะนำสินเชื่อเงินสด