ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อธุรกิจสำหรับวิชาชีพแพทย์-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

สินเชื่อธุรกิจสำหรับวิชาชีพแพทย์-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 12.05 - 12.55 %
Product Highlight

สินเชื่อพิเศษสำหรับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ได้มีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพของตน ผู้ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการเงินทุนสนับสนุน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และโอกาสให้แก่ธุรกิจของตนเอง อาทิ ซื้อสถานประกอบธุรกิจใหม่ หรือปรับปรุงสถานประกอบการ ซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์ หรือเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กิจการ

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ไทยเครดิต สินเชื่อธุรกิจสำหรับวิชาชีพแพทย์

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อธุรกิจสำหรับวิชาชีพแพทย์
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อการทำงาน-ประกอบอาชีพ-การค้า (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์)
จุดเด่น
:

สินเชื่อพิเศษสำหรับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ได้มีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพของตน ผู้ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการเงินทุนสนับสนุน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และโอกาสให้แก่ธุรกิจของตนเอง อาทิ ซื้อสถานประกอบธุรกิจใหม่ หรือปรับปรุงสถานประกอบการ ซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์ หรือเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กิจการ

ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน (ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ หรือเอกสารรับรองประสบการณ์ทำงานในสายวิชาชีพทางการแพทย์)
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
คุณสมบัติผู้กู้
:
  1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ 5 สาขา ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, สัตวแพทย์ และ เทคนิคการแพทย์
  2. มีอายุ 20 - 60 ปี
  3. มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ หรือเอกสารรับรองประสบการณ์ทำงานในสายวิชาชีพทางการแพทย์
วงเงินกู้
:
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
  • วงเงินสูงสุด 5,000,000 บาท (สำหรับการกู้แบบไม่มีหลักประกันของแพทย์ และทันตแพทย์)
  • วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท (สำหรับการกู้แบบไม่มีหลักประกันของสัตวแพทย์ เภสัชกร)
ระยะเวลากู้
:
ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
แพทย์ ไม่เกิน 5,000,000 บาท 12.05 - 12.55 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
  1. MRR+3.0% ต่อปี (กรณีทำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร)
  2. MRR+3.5% ต่อปี (กรณีไม่ทำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร)
     
(MRR=9.05% อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
ตามค่าใช้จ่ายจริง
ค่าอากรแสตมป์
:
ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
9 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด