ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.18 - 12.1 %
Product Highlight
 • ผ่อนสบายเริ่มต้นแสนละ 59 บาทต่อเดือน
 • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนสบายนาน 72 เดือน
 • ไม่มีผู้ค้ำประกัน (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด )

วิดีโอ สินเชื่อรถแลกเงิน ธนาคารธนชาต

 

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ธนชาต สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อรถแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • ผ่อนสบายเริ่มต้นแสนละ 59 บาทต่อเดือน
 • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนสบายนาน 72 เดือน
 • ไม่มีผู้ค้ำประกัน  (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด )
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 • ประเภทรถยนต์ที่รับ
  - รถเก๋ง ที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี
  - รถกระบะ ยกเว้นรถรับจ้าง ที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • กรณีบุคคลธรรมดา มีอายุ 20-65 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้
 • อายุรถยนต์จดทะเบียนไม่เกิน 16 ปี
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท
วงเงินอนุม้ติสูงสุด 100% ของราคากลาง
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 50,000 บาท 3.18 - 12.1 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

กรณีที่หลักทรัพย์เป็นรถเก๋ง

 1. จดทะเบียนปี 2014-2019 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 3.18% - 4.90% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.93% - 14.91% ต่อปี
 2. จดทะเบียนปี 2009-2013 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 4.15% - 5.90% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.62% - 16.43% ต่อปี
 3. จดทะเบียนปี 2004-2008 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 4.90% - 7.70% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.89% - 19.09% ต่อปี

กรณีหลักทรัพย์เป็นรถกระบะ/รถตู้

 1. จดทะเบียนปี 2014-2019 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 3.18% - 9.15% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.93% - 15.68% ต่อปี
 2. จดทะเบียนปี 2009-2013 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 4.65% - 10.65% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.47% - 17.92% ต่อปี
 3. จดทะเบียนปี 2004-2008 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 5.65% - 12.15% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 10.14% - 20.11% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี* คำนวณจากระยะเวลาการผ่อนชำระ 72 งวด
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
 1. ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีในการคำนวณค่าดอกเบี้ยเช่าซื้อ โดยรับรู้รายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Method) และให้ส่วนลดสำหรับดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ กรณีผู้เช่าซื้อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวโดยไม่ผ่อนชำระเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ โดยคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่อง สัญญาเช่า ตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชีฯ กำหนด
 2. อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าขอสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับยอดจัดเช่าซื้อ ระยะเวลาการผ่อนชำระ, ประเภทและรุ่นของรถ, และปีจดทะเบียน
 3. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันที่ขอเช่าซื้อ
 4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ธนาคาร เรียกเก็บสำหรับธุรกิจสัญญาเช่าซื้อ
 5. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร
ดอกเบี้ยผิดนัด
:

18% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
ค่าขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ครั้ง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
14 พ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด