ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบ้านแลกเงิน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

สินเชื่อบ้านแลกเงิน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 6 - 7.65 %
Product Highlight
เปลี่ยนบ้านเป็นเงินสด พร้อมใช้อเนกประสงค์ตามความต้องการ พิเศษ! ผ่อนล้านละ 6,000 นาน 6 เดือน พร้อมยกเว้นค่าจำนอง และค่าประเมินหลักประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ธนชาต สินเชื่อบ้านแลกเงิน

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
เปลี่ยนบ้านเป็นเงินสด พร้อมใช้อเนกประสงค์ตามความต้องการ พิเศษ! ผ่อนล้านละ 6,000 นาน 6 เดือน พร้อมยกเว้นค่าจำนอง และค่าประเมินหลักประกัน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
ที่อยู่อาศัยที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ อาคารชุด
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
พนักงานรายได้ประจำ
 • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 20-60 ปี
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท/เดือน
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี และอายุงานปัจจุบันต้องมากกว่า 4 เดือน

 

เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 20-65 ปี
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
 • อายุธุรกิจขั้นต่ำ 1 ปี
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
เงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
กรณีลูกค้าไถ่ถอนมาจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม หรือไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 100,000 ถึง 10,000,000 บาท 6 - 7.65 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ย

 • เดือนที่ 1 - 6 อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี
 • เดือนที่ 7 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR + 1.00% ต่อปี

MLR=6.65% (ประกาศ ณ 19 พ.ค. 60)

 

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
 1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
สูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี
หมายเหตุ
:

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกินที่กำหนด ดังนี้

 1. ผู้มีอาชีพพนักงานประจำ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 2. ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 3. ผู้มีอาชีพอัยการ/ผู้พิพากษา ต้องไม่เกิน 70 ปี
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

ธนาคารมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 12 เดือน

รายละเอียดโปรโมชั่น ชุด A

ธนาคารมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 12 เดือน ตามเงื่อนไข ดังนี้

กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของอายุสัญญาเงินกู้ และไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ทั้งจำนวน โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญาเงินกู้ หรือไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • ซื้อประกันชีวิต Smile Home รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.15 % หรือ
 • ซื้อประกันชีวิต Smile Home Plus รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25%
เงื่อนไข
:
 1. Smile Home และ Smile Home Plus เป็นบริการประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) โดย Smile Home Plus จะคุ้มครองเพิ่มในส่วนของประกันอุบัติเหตุ
 2. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น
:
ตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อจะกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
โทร. 1770
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

รายละเอียดโปรโมชั่น ชุด B
 1. ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อยขั้นต่ำ 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมค่าพาหนะ (ถ้ามี) สำหรับกรณีต่างจังหวัด นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน (เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคาร)

 2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ (Front-end Fee)

เงื่อนไข
:
เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น
:
ตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อจะกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
โทร. 1770
 

ผ่อนล้านละ 6,000 นาน 6 เดือน และยกเว้นค่าจำนอง และค่าประเมินหลักประกัน

รายละเอียดโปรโมชั่น ชุด C
 • รายการส่งเสริมการขายเฉพาะลูกค้าที่ยื่นเอกสารการสมัครธนชาตบ้านแลกเงินระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 และจดจำนองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6% ต่อปี 6 เดือนแรก และ เดือนที่ 7 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยจะถูกคำนวณในอัตรา MLR+1.00% MLR= 6.65% (ประกาศ ณ 19 พ.ค.60)
เงื่อนไข
:
 • ลูกค้าที่มีระยะเวลากู้ 15 ปีขึ้นไป สามารถเลือกผ่อนชำระแบบ ล้านละ 6,000 บาท/เดือน สำหรับ 6เดือนแรก โดยเดือนที่ 7 เป็นต้นไป ให้ผ่อนชำระตามปกติ
 • ลูกค้าที่มีระยะเวลากู้น้อยกว่า 15 ปี ให้ผ่อนตามปกติตั้งแต่เดือนแรก
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้ยกเว้นค่าจำนอง และ ค่าประเมินหลักประกัน
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนด เงื่อนไขและระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด  กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สุด
ระยะเวลาโปรโมชั่น
:
1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
สอบถามเพิ่มเติม
:
โทร. 1770