ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อข้าราชการบำนาญ-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

สินเชื่อข้าราชการบำนาญ-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.875 %
Product Highlight
เพิ่มอำนาจใช้จ่าย...เสริมสภาพคล่องทางการเงินของท่านในวันนี้ เพื่อเติมเต็มทุกฝันของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญให้เป็นจริงได้ ด้วยข้อเสนอพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนน้อย ผ่อนนาน อนุมัติง่าย รับเงินไว

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงเทพ สินเชื่อข้าราชการบำนาญ

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อข้าราชการบำนาญ
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
เพิ่มอำนาจใช้จ่าย...เสริมสภาพคล่องทางการเงินของท่านในวันนี้ เพื่อเติมเต็มทุกฝันของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญให้เป็นจริงได้ ด้วยข้อเสนอพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนน้อย ผ่อนนาน อนุมัติง่าย รับเงินไว
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน (บำเหน็จตกทอด)
รายละเอียดหลักประกัน
:
หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
เฉพาะข้าราชการ (ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ)
คุณสมบัติผู้กู้
:
  1. สัญชาติไทย
  2. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ
  3. อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว ต้องไม่เกิน 90 ปี
  4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
  5. มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกินบำเหน็จตกทอดคงเหลือ
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 360 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ข้าราชการ
(ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ)
ทุกจำนวน 5.875 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ย MLR-0.375% ต่อปี

(MLR = 6.250% ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:

ผู้กู้ต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดกรณีผิดนัด เท่ากับ MLR +1.625% ต่อปีและไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี้ในประกาศธนาคาร โดยคานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดย้อนหลังตั้งแต่วันที่ผิดนัด และเมื่อมีการผิดนัดติดต่อกันตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะเรียกเงินบาเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญจากกรมบัญชีกลางเพื่อชาระหนี้ที่มีอยู่กับธนาคาร

ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของยอดสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1333
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
10 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด