ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 10.62 - 13.12 %
Product Highlight
เรื่องง่ายทางการเงินสำหรับคนทำงาน สิทธิพิเศษสำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย ด้วยบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ และธนวัฏพิเศษ ผนวกประกันชีวิตกลุ่มเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้คุณดีไซน์คุณภาพชีวิต และกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยวงเงินสำรองที่ธนาคารจัดสรรให้ อัตราดอกเบี้ยต่ำ และคิดตามวงเงินใช้จริง อีกทั้งผ่อนชำระได้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณ

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงไทย สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
เรื่องง่ายทางการเงินสำหรับคนทำงาน สิทธิพิเศษสำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย ด้วยบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ และธนวัฏพิเศษ ผนวกประกันชีวิตกลุ่มเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้คุณดีไซน์คุณภาพชีวิต และกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยวงเงินสำรองที่ธนาคารจัดสรรให้ อัตราดอกเบี้ยต่ำ และคิดตามวงเงินใช้จริง อีกทั้งผ่อนชำระได้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
  1. กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีบุคคลค้ำประกันทุกราย ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่มีตำแหน่งและเงินเดือนที่ธนาคารกำหนดไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
  2. กลุ่มพนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่หน่วยงานจ้างทำงาน โดยสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาจ้างงาน มีบุคคลค้ำประกันทุกราย ยกเว้นกลุ่มพนักงานราชการกลุ่มพิเศษที่มีตำแหน่งและเงินเดือนที่ธนาคารกำหนดไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
  3. กลุ่มพนักงานบริษัทในเครือของธนาคาร (ถือหุ้น 25% ขึ้นไป) มีบุคคลค้ำประกันทุกราย ยกเว้นบางกรณีไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
  4. กลุ่มพนักงานประจำของบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน มีบุคคลค้ำประกันทุกราย ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่มีตำแหน่งและเงินเดือนที่ธนาคารกำหนดไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
  1. กลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน/เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ ต้องมีรายได้จากเงินเดือนขั้นต่ำ 13,000 บาท และมีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีเงินกู้สินเชื่อธนวัฏในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 15% ของเงินเดือน
  2. กลุ่มพนักงานราชการ/พนักงานสัญญาจ้าง/ลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ต้องมีรายได้จากเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท มีอายุสัญญาจ้างทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยมีระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี, มีอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมีการต่ออายุสัญญามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง และมีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายเข้าบัญชีในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินเดือน
  3. กลุ่มพนักงานประจำของหน่วยงานเอกชน ต้องมีรายได้จากเงินเดือนขั้นต่ำ 18,000 บาท และมีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีเงินเดือนในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินเดือน รวมถึงต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัท หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลงให้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเป็นสวัสดิการแล้ว
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้

 พิเศษสำหรับหน่วยงานที่จัดทำบันทึกข้อตกลงให้เป็นสินเชื่อสวัสดิการ

- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ให้กู้สูงสุด 12 เท่าของเงินเดือน

- หน่วยงานเอกชน ให้กู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน

ระยะเวลากู้
:
12 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 10.62 - 13.12 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

สำหรับผู้ขอกู้ที่มีคนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน

  • อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR + 3.5%

 

สำหรับผู้ขอกู้ที่มีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการกลุ่มพิเศษ)

  • อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR + 5.5%

 

สำหรับผู้ขอกู้ที่มีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน (พนักงานเอกชน)

  • อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR + 6.0%
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:

- การคำนวณดอกเบี้ย คำนวณจากต้นเงินกู้ตามระยะเวลาที่เป็นหนี้

- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้

ดอกเบี้ยผิดนัด
:

18% ต่อปี

กรณีเป็นพนักงานหน่วยงานเอกชน อัตราดอกเบี้ยผิดนัด MRR+12% = 19.62% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:

100 บาท / บัญชี / ทุกรอบบัญชีของการผิดนัดชำระหนี้

ค่าอากรแสตมป์
:

เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 200 บาท
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด