ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อกรุงศรีคาร์ ฟอร์ แคช (CAR4CASH)-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

สินเชื่อกรุงศรีคาร์ ฟอร์ แคช (CAR4CASH)-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 4 - 19 %
Product Highlight
 • รู้ผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ (เมื่อเอกสารครบถ้วน)
 • รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ (หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว)
 • ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
 • ผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือน และสูงสุด 72 เดือน

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สินเชื่อกรุงศรีคาร์ ฟอร์ แคช (CAR4CASH)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อกรุงศรีคาร์ ฟอร์ แคช (CAR4CASH)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อรถแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • รู้ผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ (เมื่อเอกสารครบถ้วน)
 • รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ (หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว)
 • ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
 • ผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือน และสูงสุด 72 เดือน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
รถยนต์ปลอดภาระ
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของบริษัทฯ
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 72 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 4 - 19 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

รถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ตั้งแต่ 4.00% - 15.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตั้งแต่ 7.00% - 27.69% ต่อปี

รถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนมากกว่า 15 ปี

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ตั้งแต่ 10.00% - 19.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตั้งแต่ 18.00% - 33.00% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
23-28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
1.50% ของวงเงินกู้
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
 • กรณีค้างชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย 1 งวด คิด 150 บาท/สัญญา
 • กรณีค้างชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย 2 งวด เฉพาะงวดที่ 2 คิด 200 บาท/สัญญา
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 • ค่าธรรมเนียมยกเลิกการใช้วงเงินกู้ 3,000 บาท บวกค่าอากรแสตมป์ปิดสัญญาที่ธนาคารชำระให้ (กรณีผู้กู้ขอยกเลิกก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวดๆ แรก)
 • ค่ามัดจำขอยืมสมุดคู่มือจดทะเบียนรถที่นำมาเป็นประกัน 5,000 บาท/คัน/ครั้ง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (ค่าปรับ 2% ของต้นเงินกู้คงเหลือ (กรณีผ่อนชำระเสร็จสิ้นก่อน 1 ปี))
หมายเหตุ
:
 • สินเชื่อเงินกู้เพื่อยานพาหนะ หมายถึง สินเชื่อให้กู้ยืมเงิน โดยมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นประกัน
 • ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะให้ธนาคารดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับงานทะเบียนรถ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายตามประกาศเรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
19 พ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด