ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.75 - 15 %
Product Highlight
สินเชื่อที่ให้คุณเปลี่ยนรถเป็นเงินสดด้วยเงื่อนไขสบายๆ ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 % อัตราผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน และฟรีค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ

รายละเอียดสินเชื่อ เกียรตินาคิน สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อรถแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อที่ให้คุณเปลี่ยนรถเป็นเงินสดด้วยเงื่อนไขสบายๆ ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 % อัตราผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน และฟรีค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 1. กรรมสิทธิ์รถยนต์ต้องเป็นของผู้ขอสินเชื่อ
 2. เป็นรถยนต์ รถกระบะ หรือรถตู้ที่จดทะเบียนส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลเท่านั้น
 3. อายุรถไม่เกิน 14 ปีนับจากปีที่ผลิตรถ
 4. แบรนด์รถจะต้องเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 5. รถยนต์ที่ใช้ไม่ใช่สิทธิ์ทางภาษีในดครงการรถคันแรก
 6. รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้
 7. ต้องมีประกันภัยรถยนต์ใหม่ เป็นประเภท1,2,2 พลัส ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากมีน้อยกว่า 6 เดือน จะต้องต่อประกันภัยรถยนต์ก่อนทำสัญญา (ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกค้าว่าจะทำที่ใดก็ได้)
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
บุคคลธรรมดา
 1. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ปลอดภาระหนี้
 2. อายุรถเมื่อรวมระยะเวลาสัญญาเงินกู้แล้วไม่เกิน 20 ปี
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไป ณ วันขอสินเชื่อ
 4. มีอายุไม่เกิน 65 ปี เมื่อรวมระยะเวลาในสัญญากู้ ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 5. เป็นผู้มีรายได้ประจำ รวมไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน 
 6. ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 7. เจ้าของกิจการ, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, เกษตรกร มีการดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 
 8. ต้องมีโทรศัพท์พื้นฐานอย่างน้อย 1 หมายเลข
 9. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ส่วนบุคคลที่ปลอดภาระผูกพัน
 10. รถยนต์ที่ไม่ใช้สิทธิ์ทางภาษีในโครงการรถคันแรก
นิติบุคคล
 1. จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย ไม่ดำเนินธุรกิจซื่อขายรถยนต์ ให้บริการรถยนต์สาธารณะ ให้บริการรถเช่า
 2. ต้องมีผู้ค้ำประกันที่เป็นเจ้าของที่แท้จริง, ผู้ถือหุ้นหลักหรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างน้อย 1 คน
 3. ต้องมีโทรศัพท์พื้นฐานอย่างน้อย 1 หมายเลข
 4. มีการดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 
 5. ให้เฉพาะสินเชื่อรถเพื่อเงินสดแบบโอนเล่มทะเบียนเท่านั้น
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
เงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 %(ขึ้นอยู่กับราคาประเมินรถยนต์จากราคากลางของธนาคาร)
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 100,000 บาท 3.75 - 15 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยที่แบบที่แท้จริงเท่ากับ 7.00 - 27.69% ต่อปี
หมายเหตุ 
- อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าขอสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับ ประเภทรถ ยี่ห้อรถ รุ่นรถ เงินดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชำระ คุณสมบัติของลูกค้า และรายการส่งเสริมการให้สินเชื่อในแต่ละช่วงเวลา

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
 1. ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีในการคำนวณค่าธรรมเนียมเช่าซื้อ
 2. อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าขอสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับประเภทรถ รุ่นรถ ปีที่ผลิต ระยะเวลาการผ่อนชำระ
 3. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี คำนวณโดยใช้เกณฑ์คำนวณโดย 1 ปี เท่ากับ 12 งวด 
 4. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว หมายถึง ลูกค้าผ่อนชำระตรงตามกำหนดเวลาในแต่ละงวดตลอดสัญญา
 5. สำหรับรถยนต์ใช้แล้ว กรณีในเล่มทะเบียนไม่ระบุปีผลิต ใช้ปีจดทะเบียนแทน
 6. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับการจดทะเบียนรถประเภทส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อการรับจ้าง หรือรถสาธารณะ ในกรณีต้องการจดทะเบียนประเภทรถรับจ้างหรือรถสาธารณะ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและอาจปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากประกาศดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 2.00 - 4.00 ต่อปี
 7. กรณียอดเงินให้สินเชื่อต่ำกว่า 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่จะเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 0.20 - 4.00 ต่อปี
 8. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันที่ขอเช่าซื้อ
 9. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ที่ได้ประกาศเป็นคราวๆ ไป
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
500 บาท/ครั้ง
ค่าอากรแสตมป์
:
ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
4 ก.ค. 60

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน