ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.18 - 12.1 %
Product Highlight
เป็นสินเชื่อเพื่อคนมีรถยนต์เป็นชื่อของตนเอง ปลอดภาระแล้ว และต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน โดยอนุมัติวงเงินสูงสุด 100 % ของราคากลาง ดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อบุคคลทั่วไป ผ่อนสบายนาน 72 เดือน อนุมัติเร็ว

วิดีโอ สินเชื่อรถแลกเงิน ธนาคารธนชาต

 

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ธนชาต สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อรถแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
เป็นสินเชื่อเพื่อคนมีรถยนต์เป็นชื่อของตนเอง ปลอดภาระแล้ว และต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน โดยอนุมัติวงเงินสูงสุด 100 % ของราคากลาง ดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อบุคคลทั่วไป ผ่อนสบายนาน 72 เดือน อนุมัติเร็ว
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 1. รถเก๋งที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี
 2. รถกระบะ ยกเว้นรถรับจ้างที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 2. กรณีเป็นบุคคลธรรมดาอายุ 20 - 65 ปี
 3. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้
 4. อายุรถยนต์จดทะเบียนไม่เกิน 16 ปี
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท
วงเงินอนุม้ติสูงสุด 100% ของราคากลาง
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 50,000 บาท 3.18 - 12.1 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

กรณีที่หลักทรัพย์เป็นรถเก๋ง

 1. จดทะเบียนปี 2013-2018 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 3.18% - 8.60% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.93% - 14.84% ต่อปี
 2. จดทะเบียนปี 2008-2012 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 4.10% - 9.60% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.53% - 16.36% ต่อปี
 3. จดทะเบียนปี 2003-2007 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 4.85% - 11.35% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.81% - 18.95% ต่อปี

กรณีหลักทรัพย์เป็นรถกระบะ/รถตู้

 1. จดทะเบียนปี 2013-2018 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 3.18% - 9.10% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.93% - 15.60% ต่อปี
 2. จดทะเบียนปี 2008-2012 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 4.60% - 10.60% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.39% - 17.85% ต่อปี
 3. จดทะเบียนปี 2003-2007 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 5.60% - 12.10% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 10.06% - 20.03% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี* คำนวณจากระยะเวลาการผ่อนชำระ 72 งวด
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
 1. ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีในการคำนวณค่าดอกเบี้ยเช่าซื้อ โดยรับรู้รายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Method) และให้ส่วนลดสำหรับดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ กรณีผู้เช่าซื้อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวโดยไม่ผ่อนชำระเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ โดยคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่อง สัญญาเช่า ตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชีฯ กำหนด
 2. อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าขอสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับยอดจัดเช่าซื้อ ระยะเวลาการผ่อนชำระ, ประเภทและรุ่นของรถ, และปีจดทะเบียน
 3. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันที่ขอเช่าซื้อ
 4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ธนาคาร เรียกเก็บสำหรับธุรกิจสัญญาเช่าซื้อ
 5. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร
ดอกเบี้ยผิดนัด
:

18% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
ค่าขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ครั้ง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 พ.ค. 61

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน