ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อส่วนบุคคล-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

สินเชื่อส่วนบุคคล-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 2.25 - 3.5 %
Product Highlight
สินเชื่อเงินสดดอกเบี้ยต่ำ ได้รับวงเงินสูงสุดถึง 100% ของมูลค่าเงินฝากค้ำประกัน สะดวกรวดเร็วในการขอสินเชื่อ โดยใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงเทพ สินเชื่อส่วนบุคคล

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อส่วนบุคคล
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อเงินสดดอกเบี้ยต่ำ ได้รับวงเงินสูงสุดถึง 100% ของมูลค่าเงินฝากค้ำประกัน สะดวกรวดเร็วในการขอสินเชื่อ โดยใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
  1. บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
  2. บัญชีเงินฝากประจำ
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
  1. อายุ 20 - 60 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้มีอาชีพเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง  
  2. อายุ 20 - 65 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันได้รับวงเงินสูงสุดถึง 100% ของเงินฝาก
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 120 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 2.25 - 3.5 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน
  1. กรณีใช้เงินฝากสะสมทรัพย์ค้ำประกัน จะต้องจ่ายดอกเบี้ยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ปัจจุบัน บวก 1.75% ต่อปี ในอัตราลดต้นลดดอก (อัตราดอกเบี้ยสะสมทรัพย์=0.50% ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)
  2. กรณีใช้เงินฝากประจำค้ำประกัน จะต้องจ่ายดอกเบี้ยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปัจจุบันของบัญชีที่ใช้เป็นหลักประกันบวก 2% ต่อปี ในอัตราลดต้นลดดอก (อัตราดอกเบี้ยประจำสูงสุด=1.50% ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:

สูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:

ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าอากรแสตมป์
:

0.05% ของวงเงินอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท หรือตามค่าใช้จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

  1. กรณีพบข้อมูล 12 บาท/ครั้ง
  2. กรณีไม่พบข้อมูล 5 บาท/ครั้ง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (ตามเงื่อนไขของธนาคาร)
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  1333
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
12 ก.พ. 61

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน