• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)-แคปปิตอล ลิ้งค์

  ดอกเบี้ย : 1.500 - 2.750 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธ.ค. 64
  • 26,775
  จุดเด่น
  • บริการด้านการออมเงินในรูปของ "ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)" จาก
   บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด
  • กำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปี ห้ามถอนก่อนกำหนด 
  • สามารถเลือกฝากได้ทั้งแบบระยะเวลา 1 ปี, 2 ปี, 3 ปี, 4 ปี หรือ 5 ปี ซึ่งผู้ฝากเงินจะได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  1 - 5 ปี
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ทุกจำนวน 1.500 % 1.500 % - - -
  24 เดือน ทุกจำนวน 1.750 % 1.750 % - - -
  36 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 2.000 % 2.000 % - - -
  ตั้งแต่ 3,000,000 2.250 % 2.250 % - - -
  48 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 2.250 % 2.250 % - - -
  ตั้งแต่ 3,000,000 2.500 % 2.500 % - - -
  60 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 2.500 % 2.500 % - - -
  ตั้งแต่ 3,000,000 2.750 % 2.750 % - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  • ระยะเวลาฝาก 1 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝาก 2 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี 
  • ระยะเวลาฝาก 3 ปี
   - ยอดเงินฝากน้อยกว่า 3,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี 
   - ยอดเงินฝากตั้งแต่ 3,000,000 บาท ขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝาก 4 ปี
   - ยอดเงินฝากน้อยกว่า 3,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
   - ยอดเงินฝากตั้งแต่ 3,000,000 บาท ขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี 
  • ระยะเวลาฝาก 5 ปี
   - ยอดเงินฝากน้อยกว่า 3,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
   - ยอดเงินฝากตั้งแต่ 3,000,000 บาท ขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี  
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำต่อครั้งไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
  2. ในกรณีที่ใบรับฝากเงินครบกำหนดถอนตรงกับวันหยุดของสถาบันการเงิน บริษัทฯ จะทำการถอนใบรับฝากเงินในวันเปิดทำการถัดไปจากวันหยุดดังกล่าว โดยจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามอัตราที่ระบุในใบรับฝากเงินนั้น
  3. ในกรณีผู้ฝาก ฝากเงินด้วยเช็ค ใบรับฝากเงินจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินตามเช็คครบถ้วน
  4. ในกรณีใบรับฝากเงินครบกำหนด โดยผู้ฝากมิได้ถอนคืน บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยในส่วนที่เกินวันครบกำหนดในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคารพาณิชย์ตามแต่บริษัทฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเป็นต้นไป ทั้งนี้จะไม่โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ดังนี้
   4.1 อัตราดอกเบี้ยปกติบวกเพิ่มร้อยละ 0.25 ต่อปี สำหรับผู้ฝากเงินรายที่ได้แจ้งยืนยันการต่อ (เปลี่ยน) ใบรับฝากเงิน ประเภทระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป และได้ทำบันทึกข้อตกลงยืนยันการต่อ (เปลี่ยน) ใบรับฝากเงินให้กับบริษัท แล้วล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันที่ใบรับฝากเงินครบกำหนด ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยใบรับฝากเงินที่มีผล ณ วันที่ครบอายุการฝากเงินของใบรับฝากฉบับเดิม ผู้ฝากเงินจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยใบรับฝากเงิน ณ วันที่ครบอายุการฝากเงินของใบรับฝากฉบับเดิม
   4.2 กรณีบริษัทฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ผู้ฝากเงินได้แจ้งยืนยันการต่อ (เปลี่ยน) ใบรับฝากเงิน ก่อนปรับลดอัตราดอกเบี้ย และใบรับฝากเงินนั้นมีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกิน 14 วันทำการภายหลังการปรับลดนั้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนการปรับลด
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตามความเหมาะสมแต่ละขณะได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  การจ่ายดอกเบี้ยใบรับฝาก

  1. ที่มีจำนวนน้อยกว่า 1,000,000 บาท ทางบริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อใบรับฝากเงินครบกำหนด
  2. ที่มีจำนวนตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยจะเริ่มจ่ายดอกเบี้ยในสิ้นเดือนถัดไปนับจากวันที่ออกใบรับฝากเงิน หรือสามารถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดได้
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. ใบรับฝากเงินที่มีอายุไม่ครบ 1 ปี ห้ามถอนก่อนครบกำหนด
  2. กรณีถอนใบรับฝากเงินก่อนครบกำหนด สำหรับใบรับฝากเงินที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  • ทางบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี สำหรับผู้ฝากเงินก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2561 และ
  • ทางบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี สำหรับผู้ฝากเงินตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561
  • ดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปแล้วในส่วนที่เกินจะต้องชำระคืนให้กับบริษัทฯ
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2678-0666
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  24 ธ.ค. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ