ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)-เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ

  ดอกเบี้ย : 2.000 - 3.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 66
  • 31,537
  จุดเด่น
  • "ใบรับฝากเงิน" (Deposit Receipt) กำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปี และห้ามถอนก่อนกำหนด 
  • ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองเงินฝากตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  1 - 5 ปี
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 2.000 % 2.000 % - - -
  24 เดือน ตั้งแต่ 100,000 2.250 % 2.250 % - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 2,999,999 2.500 % 2.500 % - - -
  ตั้งแต่ 3,000,000 ถึง 4,999,999 2.750 % 2.750 % - - -
  ตั้งแต่ 5,000,000 3.000 % 3.000 % - - -
  48 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 2,999,999 2.750 % 2.750 % - - -
  ตั้งแต่ 3,000,000 ถึง 4,999,999 3.000 % 3.000 % - - -
  ตั้งแต่ 5,000,000 3.250 % 3.250 % - - -
  60 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 2,999,999 3.000 % 3.000 % - - -
  ตั้งแต่ 3,000,000 ถึง 4,999,999 3.250 % 3.250 % - - -
  ตั้งแต่ 5,000,000 3.500 % 3.500 % - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :

  กรณีเลือกรับดอกเบี้ยทุกเดือน บริษัทฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

  ยอดฝากเงิน 1,000,000 - 2,999,999 บาท (กรณีเลือกรับดอกเบี้ยทุกเดือน)

  • ระยะเวลาฝาก 1 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝาก 2 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝาก 3 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝาก 4 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝาก 5 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี

  ยอดฝากเงิน 3,000,000 บาท (กรณีเลือกรับดอกเบี้ยทุกเดือน)

  • ระยะเวลาฝาก 1 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝาก 2 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝาก 3 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝาก 4 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝาก 5 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. บริษัทฯ จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเดียวกันและนับรวมเป็นวงเงินเดียวกันให้กับบุคคลที่เป็นครอบครัวเดียวกันหรือบริษัทฯเห็นควรให้จัดกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกัน
  2. การรับฝากเงินโดยใช้ใบรับฝากเงิน (Deposit receipt) ต่อ 1 ฉบับ ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไปสามารถเลือกรับดอกเบี้ยทุกเดือนหรือเมื่อครบกำหนดได้
  3. ใบรับฝากเงิน (Deposit receipt) ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป และไม่สามารถถอนก่อนครบกำหนด
  4. เงื่อนไขการฝากเงินโดยใช้ใบรับฝากเงิน (Deposit receipt) ให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทฯ และสถาบันคุ้มครองเงินฝากกำหนด
  5. การรับฝากเงินโดยที่ถอนภายหลังจากวันที่กำหนด บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้ ในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ครบกำหนด
  6. ใบรับฝากเงิน (Deposit receipt) นี้ได้ความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หรือเลือกรับดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ห้ามถอนก่อนกำหนด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2290 1500
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 มี.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ