• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ใบรับฝากเงิน-เงินทุน ศรีสวัสดิ์

  ดอกเบี้ย : 0.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 64
  • 2,884
  จุดเด่น
  ใบรับฝากเงินประเภทเมื่อทวงถาม ให้ดอกเบี้ยสูง แต่ต้องฝากอย่างน้อย 7 วัน

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  ใบรับฝากเงิน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  เมื่อทวงถาม (ขั้นต่ำ 7 วัน)
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  n/a ตั้งแต่ 10,000,000 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ผู้ฝากต้องฝากอย่างน้อย 7 วัน จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. บริษัทฯ ใช้จำนวนวัน 365 วัน เท่ากับ 1 ปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณดอกเบี้ย
  2. จำนวนเงินขั้นต่ำของใบรับฝากเงิน ฉบับละ 10,000,000 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
  3. เงินฝากประเภทเผื่อเรียก บริษัทจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามสภาวะการเงิน และบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 วัน
  4. เงินฝากประเภทเผื่อเรียก ผู้ฝากต้องฝากอย่างน้อย 7 วัน จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
  5. เงินฝากประเภทเผื่อเรียก บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝากทุกสิ้นงวดบัญชี ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม 
  6. ในกรณีที่ผู้ฝากทำการฝากเงินโดยชำระเป็นเช็ค ผู้ฝากสามารถไถ่ถอนได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินตามเช็คครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  7. ใบรับฝากเงิน ได้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นงวดบัญชี ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2677-4300
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  21 ม.ค. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ