• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับฝากเงิน)-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)

  ดอกเบี้ย : 0.350 - 1.050 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 64
  • 18,750
  จุดเด่น
  • เงินฝากประจำแบบมีกำหนดระยะเวลา 
  • ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ 
  • สะดวกด้วยการใช้ใบรับฝากเงินแทนสมุดเงินฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับฝากเงิน)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  แบบเผื่อเรียก - 48 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  n/a น้อยกว่า 10,000,000 0.450 % 0.250 % 0.250 % 0.250 % 0.250 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 1,000,000,000 0.350 % 0.250 % 0.250 % 0.250 % 0.250 %
  มากกว่า 1,000,000,000 0.350 % 0.200 % 0.200 % 0.200 % 0.200 %
  1 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 0.450 % 0.300 % 0.350 % 0.300 % 0.300 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 1,000,000,000 0.350 % 0.300 % 0.350 % 0.300 % 0.300 %
  มากกว่า 1,000,000,000 0.350 % 0.250 % 0.300 % 0.250 % 0.250 %
  3 เดือน ไม่เกิน 1,000,000,000 0.700 % 0.400 % 0.450 % 0.400 % 0.400 %
  มากกว่า 1,000,000,000 0.700 % 0.350 % 0.400 % 0.350 % 0.350 %
  6 เดือน ไม่เกิน 1,000,000,000 0.800 % 0.500 % 0.550 % 0.500 % 0.500 %
  มากกว่า 1,000,000,000 0.800 % 0.450 % 0.500 % 0.450 % 0.450 %
  12 เดือน ไม่เกิน 1,000,000,000 0.950 % 0.550 % 0.600 % 0.550 % 0.550 %
  มากกว่า 1,000,000,000 0.950 % 0.500 % 0.550 % 0.500 % 0.500 %
  18 เดือน ไม่เกิน 1,000,000,000 0.950 % 0.550 % 0.600 % 0.550 % 0.550 %
  มากกว่า 1,000,000,000 0.950 % 0.500 % 0.550 % 0.500 % 0.500 %
  24 เดือน ไม่เกิน 1,000,000,000 1.000 % 0.550 % 0.600 % 0.550 % 0.550 %
  มากกว่า 1,000,000,000 1.000 % 0.550 % 0.550 % 0.500 % 0.500 %
  ระหว่าง 36 เดือน ถึง 48 เดือน ไม่เกิน 1,000,000,000 1.050 % 0.650 % 0.700 % 0.650 % 0.650 %
  มากกว่า 1,000,000,000 1.050 % 0.600 % 0.650 % 0.650 % 0.650 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่บัญชีเงินฝากประจำเผื่อเรียก และ 1 เดือน รับเปิดเฉพาะแบบใบรับเงินฝากเท่านั้น
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  เงื่อนไขและการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับใบรับเงินฝาก
  1. วงเงินฝากขั้นต่ำบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่แสวงผลกำไร 50,000 บาท ส่วนนิติบุคคลทั่วไป 100,000 บาท
  2. กรณีลูกค้าประสงค์จะรับดอกเบี้ยเป็นรายงวด จะต้องมียอดเงินในการฝากไม่ต่ำกว่าฉบับหรือครั้งละ 500,000 บาท และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 ต่อปีจากอัตราที่ธนาคารประกาศไว้
  3. เงินฝากประจำที่ธนาคารยินยอมให้ถอนเงินก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อปี หรือไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารสัญญาไว้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระคืนเงินก่อนวันครบกำหนด
  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาการฝาก และวงเงินที่ได้ประกาศไว้ในกรณีที่เงินฝากมีกำหนดระยะเวลาแตกต่างจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ ธนาคารจะพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดสำหรับระยะเวลาการฝากที่สั้นของช่วงระยะเวลาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจะกำหนดให้จะไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดสำหรับระยะเวลาการฝากที่ยาวกว่าของช่วงระยะเวลาดังที่กล่าวตามที่ธนาคารเห็นสมควร

  เงื่อนไขและการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก

  1. วงเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท และฝากเพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 10,000 บาท 
  2. เงินฝากประจำที่ธนาคารยินยอมให้ถอนเงินก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อปี หรือไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารสัญญาไว้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะยินยอมชำระคืนเงินก่อนวันครบกำหนด
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาการฝาก และวงเงินที่ได้ประกาศไว้ ในกรณีที่เงินฝากมีกำหนดระยะเวลาแตกต่างจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ ธนาคารจะพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดสำหรับระยะเวลาการฝากที่สั้นของช่วงระยะเวลาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจะกำหนดให้จะไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดสำหรับระยะเวลาการฝากที่ยาวกว่าของช่วงระยะเวลาดังที่กล่าวตามที่ธนาคารเห็นสมควร
  4. กรณีลูกค้าประสงค์จะรับดอกเบี้ยเป็นรายงวด จะต้องมียอดเงินในการฝากไม่ต่ำกว่าครั้งละ 500,000 บาท และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 ต่อปีจากอัตราที่ธนาคารประกาศไว้
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ฝากในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อปี หรือไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารสัญญาไว้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-629-5588
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  23 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ