ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากโบนัส 36 เดือน-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ย : 2.550 - 2.650 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 66
  • 100,064
  จุดเด่น
  • เงินฝากที่ช่วยสะสมเงิน ด้วยการออมเงินเท่ากันทุกเดือน 
  • รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำ 
  • พร้อมได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
  • มีทั้งแบบที่มีสมุดคู่ฝาก และแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากโบนัส 36 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  36 เดือน ทุกจำนวน 2.550 % - - - -
  ทุกจำนวน 2.650 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งความประสงค์ พร้อมทั้งแจ้งเลขประจำตัวประชาชน
  2. ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยนั้น
  3. ต้องนำฝากจนครบ 36 งวด(เดือน) และต้องมีเงินต้นรวมกันเมื่อครบกำหนดไม่เกิน 600,000 บาท
  4. ลูกค้ามีสิทธิ์ขอยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงินฝากได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมถึงบัญชีประเภทนี้ที่ต่างธนาคารด้วย)
  5. ตลอดอายุการฝาก หากลูกค้าไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีเกินกว่า 2 เดือน (งวด) ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ จะไม่ได้รับสิทธิ์การยกเว้นภาษี 
  6. กรณีเป็นบัญชีร่วม จะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีเฉพาะ
   - บัญชีร่วมของสามี / ภรรยา สามีได้รับสิทธิ ให้แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชนของสามี

   - บัญชีเพื่อบุตรผู้เยาว์ บุตรผู้เยาว์ได้รับสิทธิ ให้แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์
   - บัญชีผู้เยาว์ ให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์
   - บัญชีร่วมของบิดา /บุตรผู้เยาว์ บิดาจะได้รับสิทธิ ให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของบิดา
   - บัญชีร่วมมารดา /บุตรผู้เยาว์

  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  • บัญชีเงินฝากโบนัส 36 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก รับอัตราดอกเบี้ย 2.55% ต่อปี
  • บัญชีเงินฝากโบนัส 36 เดือน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook) รับอัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากต้องฝากต่อเนื่องทุกๆ เดือน เดือนละเท่าๆ กัน จนครบตามที่กำหนดไว้ตอนเปิดบัญชี
  2. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
  3. จำนวนเงินในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องเป็นทวีคูณทุก 500 บาท ฝากครั้งต่อไปต้องเท่ากับยอดที่เปิดบัญชี ฝากทุกๆ เดือน เดือนละ 1 ครั้ง (หากฝากมากกว่า 1,000 บาท จะเพิ่มขั้นละ 500 บาท เช่น ฝากเท่า ๆ กันทุกเดือนละ 1,500 หรือ 2,000 หรือ 2,500 หรือ 10,500 หรือ 11,000 เป็นต้น)
  4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุด 16,500 บาท สำหรับบัญชีที่ขอรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี
  5. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุด 900,000 บาท สำหรับบัญชีที่ไม่ขอรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี
  6. กรณีเปิดบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook) ลูกค้าจะต้องมี Email Address มาด้วย ณ วันที่เปิดบัญชี เพื่อรับอีเมล์แจ้งเตือน Email Notification และ E-Statement โดยลูกค้าจะได้รับเอกสารใบรับรองการเปิดบัญชีแทนสมุดคู่ฝาก
  7. วันที่ครบกำหนด จะนับจากวันที่ฝากงวดสุดท้ายไปอีก 1 เดือน
  8. ตลอดอายุการฝาก หากไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีติดต่อกันเป็นเวลา 7 เดือน (งวด) จะไม่สามารถฝากต่อได้อีก ลูกค้าจะต้องมาถอนเงิน และปิดบัญชีเท่านั้น หากไม่มาดำเนินการลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ถอนเพื่อปิดบัญชี โดยจะคำนวณตามระยะเวลาการฝาก และดอกเบี้ยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร
  9. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่เป็นบัญชีโอนออก (Standing Order) จะเสียสิทธิการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ในกรณีปิดบัญชีเท่านั้น โดย
  1. ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. ถ้าฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 36 เดือน (ตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันถอน โดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้น
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ก.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ