ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน Haapy Retirement-ทิสโก้ (TISCO)

  ดอกเบี้ย : 4.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 66
  • 1,257
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีเงินฝากที่ได้รับสิทธิในการรับดอกเบี้ยพิเศษจากการทำประกันชีวิต My Wish Retirement 99.5 แบบรายปี (รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)) โดยต้องชำระเบยี้ประกัน ปีแรกตั้งแต่ 100,000 บาทต่อกรมธรรม์

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน Haapy Retirement
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  20,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ตั้งแต่ 20,000 4.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและได้รับสิทธิในการรับดอกเบี้ยพิเศษจากการทำประกันชีวิต My Wish Retirement 99.5 แบบรายปี (รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)) โดยต้องชำระเบี้ยประกันปีแรกตั้งแต่ 100,000 บาทต่อกรมธรรม์
  2. สามารถเปิดบัญชีโดยผู้เอาประกัน บุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกัน (ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา บุตร หลาน พี่น้อง และคู่สมรส/คู่ชีวิต) และผู้ชำระค่าเบี้ยประกัน
  3. รับเปิดบัญชีหลังจากลูกค้าชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต My Wish Retirement 99.5 แบบรายปี ที่สาขาธนาคาร (การชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตด้วยบัตรเครดิต หรือ แบ่งชำระไม่ได้รับสิทธิในการรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ในอัตราพิเศษ (ร้อยละ 4 ต่อปี)
  4. จำนวนฝากเงินขั้นต่ำ 20,000 บาท สามารถฝากเงินได้ 1 รายการต่อกรมธรรม์ประกันชีวิต 1 ฉบับ
  5. ถอนเงินได้เมื่อครบกำหนด และสามารถถอนเงินได้ที่สาขาของธนาคาร โดยต้องถอนเต็มจำนวนของงวดการฝากในแต่ละงวด
  6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะฝากเงินนั้นต่อไปโดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการฝากเงินฝากประจำทั่วไประยะเวลา 12 เดือน และหากธนาคารมิได้แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นอย่างอื่น ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าธนาคารตกลงรับฝากเงินต่อไปตามความประสงค์ของลูกค้าทุกคราว โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไปตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่มีผลบังคับอยู่ในขณะที่มีการฝากต่อ
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  หากถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

  • การถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาการฝากจริงในอัตราร้อยละ 0.15 ต่อปี
  • การถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันเริ่มฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย เว้นแต่เป็นการถอนเงินก่อนครบกำหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากเป็นบัตรเงินฝากและใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมจากธนาคารหรือกรณีเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กำหนดไว้ของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มทิสโก้
  • กรณีผู้เอาประกันไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทประกัน หรือบริษัทประกันแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือกรณีผู้เอาประกันยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตภายในระยะเวลา free look ผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไประยะเวลา 12 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่เปิดบัญชี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 23 มี.ค. 66 ถึง 31 ก.ค. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2633 6000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  30 พ.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ