• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  สินค้านี้ ไม่มีจำหน่ายแล้ว !
  ดอกเบี้ย : 0.400 - 0.700 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ค. 64
  • 32,886
  จุดเด่น
  • สามารถเลือกระยะเวลาการฝากที่แน่นอน 
  • รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ตามระยะเวลาที่เลือกฝากเงิน
  • ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 63 ระยะเวลาฝาก 1 เดือน และ 2 เดือน ไม่ให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และปิดรับฝาก สำหรับกลุ่มนิติบุคคล 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  1 - 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ทุกจำนวน 0.400 % 0.100 % 0.100 % 0.100 % 0.100 %
  6 เดือน ทุกจำนวน 0.500 % 0.150 % 0.150 % 0.150 % 0.150 %
  12 เดือน ทุกจำนวน 0.500 % 0.200 % 0.200 % 0.200 % 0.200 %
  24 เดือน ทุกจำนวน 0.500 % 0.600 % 0.600 % 0.600 % 0.600 %
  36 เดือน ทุกจำนวน 0.700 % 0.800 % 0.800 % 0.800 % 0.800 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 63 ระยะเวลาฝาก 1 เดือน และ 2 เดือน ไม่ให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และปิดรับฝาก สำหรับกลุ่มนิติบุคคล 
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  เงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำประเภท 3, 6, 12, 24, 36 เดือน
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  2. รับฝากแบบสมุดคู่ฝาก และใบรับฝาก
  3. ใบรับฝากที่เป็นเงินฝากประจำวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท (ใบรับฝาก เปิดให้บริการที่สาขามาบุญครอง, สำนักชิดลม, สาขารัชดาภิเษก (อาคารกลาสเฮ้าส์), สาขาทองหล่อ, สาขาราชวงศ์, สำนักสวนมะลิ, สำนักเพชรบุรี, สาขาปากคลองตลาด, สาขาราชดำเนินกลาง, สาขาลาดพร้าว, สาขาเทเวศร์ รวมถึงสาขาที่ธนาคารกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง)
  4. สามารถใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อได้
  5. เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากไม่มาทำรายการถอนเงินฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝาก และดอกเบี้ยนั้นต่อตามประเภท และระยะเวลาการฝากเดิม โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
  6. เงินฝากประจำ 24 เดือน ก่อนวันที่ 7 มีนาคม 2557 ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน 1 บัญชี เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ย และยอดเงินต้นเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  7. เงินฝากประจำ 24 เดือน ก่อนวันที่ 7 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากไม่มาทำรายการถอนเงินฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝาก และดอกเบี้ยนั้นต่อเป็นเงินฝากประจำ 24 เดือน ตามระยะเวลาการฝากเดิมโดยได้รับดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามประกาศธนาคาร
  8. จ่ายดอกเบี้ยรายงวดสำหรับลูกค้าทุกประเภทยกเว้นลูกค้าประเภทกองทุน สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต
  9. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกตั้งแต่เดือนที่ 1 เป็นต้นไป โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติตามที่ผู้ฝากแจ้งผูกไว้กับบัญชีบัตรเงินฝากดังกล่าวในวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยแต่ละงวด
  10. กรณีที่ลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายงวด หรือได้รับดอกเบี้ยพิเศษ ห้ามทำรายการถอนบางส่วน
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3, 6, 12, 24, 36 เดือน ผู้ฝากสามารถขอรับดอกเบี้ยเป็นรายงวดได้ จำนวนเงินฝากขั้นต่ำครั้งละ 1,000,000 บาทต่อรายการ ฝาก 1 ครั้ง ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกตั้งแต่เดือนที่ 1 เป็นต้นไป โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติตามที่ผู้ฝากแจ้งผูกไว้กับบัญชีบัตรเงินฝากดังกล่าวในวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยแต่ละงวด
  • *การจ่ายดอกเบี้ยรายงวดสำหรับลูกค้าทุกประเภทยกเว้นลูกค้าประเภทกองทุน สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  การถอนเงินก่อนกำหนด สำหรับเงินฝากประจำ 3, 6, 12, 24, 36 เดือน (ยกเว้นลูกค้าสถาบันการเงิน, กองทุน และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ ไม่จ่ายดอกเบี้ย)
  • ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยรายงวดไปก่อนวันครบกําหนดแล้ว ผู้ฝากตกลงคืนดอกเบี้ยรายงวดที่ได้รับไปแล้ว โดยให้ธนาคารนําจํานวนเงินดอกเบี้ยดังกล่าวไปหักออกจากเงินต้นที่จะชําระให้แก่ผู้ฝากได้นอกจากนี้ ผู้ฝากไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
  • ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับเวลาที่ฝากไว้จริงเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาวงเงินฝากต่ำสุด และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยรายงวดไปแล้ว และเกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้สำหรับการถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะหักดอกเบี้ยส่วนเกินดังกล่าวคืนจากเงินต้นที่จะชำระให้แก่ผู้ฝาก นอกจากนี้ผู้ฝากไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ธนาคารได้หักไปแล้วคืน 
   *กรณีที่ลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายงวด หรือได้รับดอกเบี้ยพิเศษ ห้ามทำรายการถอนบางส่วน
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  14 พ.ค. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ