ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 1.050 - 1.600 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 ส.ค. 65
  • 53,277
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำที่ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อผลตอบแทนที่ต้องการ
  • สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  6 - 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  6 เดือน ทุกจำนวน 1.050 % 1.050 % 1.050 % - -
  8 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % - - - -
  9 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % 1.200 % 1.200 % - -
  12 เดือน ทุกจำนวน 1.350 % 1.350 % 1.350 % 1.350 % 1.350 %
  18 เดือน ทุกจำนวน 1.500 % 1.500 % 1.500 % - -
  24 เดือน ทุกจำนวน 1.550 % 1.550 % 1.550 % 1.550 % 1.550 %
  36 เดือน ทุกจำนวน 1.600 % 1.600 % 1.600 % 1.600 % 1.600 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำหรับเงินฝากประจำทุกระยะเวลาการฝาก ธนาคารสงวนสิทธิ์รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ลบ. (นับรวมบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภท ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ และบัญชีฝากประจำ สำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต ทุกระยะเวลาการฝาก)
   ทั้งนี้ สำหรับเงินฝากประจำทุกระยะเวลาการฝากที่ผู้ฝากมีอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ และครบกำหนดระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 หากมียอดเงินฝากประจำรวมกันเกิน 20 ลบ. สามารถนำฝากต่อในประเภทเงินฝากประจำนี้ได้ทั้งจำนวน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะนั้น
  2. ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน และ 5 เดือน ธนาคารงดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเพิ่มกับทุกประเภทผู้ฝาก
   สำหรับเงินฝากที่เปิดบัญชีอยู่ก่อนหน้านี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากเงินแต่ละรายการ และผุ้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติให้ตามระยะเวลาการฝากเงินเดิม และคิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดา ตามประกาศในขณะนั้น
  3. การเปิดบัญชีขั้นต่ำและฝากเพิ่มครั้งต่อไป 1,000 บาท
  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนด (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) หากจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด และวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการ ธนาคารจะเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป
  5. กรณีจ่ายดอกเบี้บรายเดือนตามที่ตกลงกัน ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของผู้ฝากที่ระบุไว้ (ชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำ)
  6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากและไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่อไปตามระยะเวลาการฝากเงินเดิม และคิดดอกเบี้ยในอัตราตามที่ประกาศในขณะนั้น
  7. เงินฝากประจำทุกประเภท ที่ฝากอยู่กับธนาคารก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราและเงื่อนไขเดิมต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  • เงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 3 - 12 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเใื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก 
  • เงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 18 - 36 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะการฝาก
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้
  • ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ฝากมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันฝากเงินแต่ละรายการ
  • กรณีจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร และการถอนเงินฝากต้องถอนทั้งจำนวน ไม่สามารถถอนบางส่วนได้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  10 ส.ค. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ