• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 0.950 - 1.300 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 64
  • 50,470
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำที่ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อผลตอบแทนที่ต้องการ
  • สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  6 - 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  6 เดือน ทุกจำนวน 0.950 % 0.950 % 0.950 % - -
  9 เดือน ทุกจำนวน 1.100 % 1.100 % 1.100 % - -
  12 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % 1.200 % 1.200 % 1.200 % 1.200 %
  18 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % 1.300 % 1.300 % - -
  24 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % 1.300 % 1.300 % 1.300 % 1.300 %
  36 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % 1.300 % 1.300 % 1.300 % 1.300 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่*อัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาการฝาก 9 เดือน สำหรับผู้ฝากปัจจุบันที่มีบัญชีเงินฝากประจำ 9 เดือน ครบกำหนดระยะเวลาฝาก และฝากต่ออัตโนมัติทั้งจำนวน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำหรับเงินฝากประจำทุกระยะเวลาการฝาก ธนาคารสงวนสิทธิ์รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ลบ. (นับรวมบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภท ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ และบัญชีฝากประจำ สำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต ทุกระยะเวลาการฝาก)
   ทั้งนี้ สำหรับเงินฝากประจำทุกระยะเวลาการฝากที่ผู้ฝากมีอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ และครบกำหนดระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 หากมียอดเงินฝากประจำรวมกันเกิน 20 ลบ. สามารถนำฝากต่อในประเภทเงินฝากประจำนี้ได้ทั้งจำนวน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะนั้น
  2. ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2563 - 25 มิถุนายน 2563 สำหรับเงินฝากประจำทุกประเภท ธนาคารสงวนสิทธิ์รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 30 ลบ. (นับรวมบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภท ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ และบัญชีฝากประจำ สำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต ทุกระยะเวลาการฝาก)
   ทั้งนี้ สำหรับเงินฝากประจำทุกระยะเวลาการฝากที่ผู้ฝากมีอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ และครบกำหนดระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2563 หากมียอดเงินฝากประจำรวมกันเกิน 30 ลบ. สามารถนำฝากต่อในประเภทเงินฝากประจำนี้ได้ทั้งจำนวน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะนั้น
  3. ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.61 เป็นต้นไป สำหรับเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 3, 5, 8 เดือน ธนาคารงดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเพิ่มกับทุกประเภทผู้ฝาก
   สำหรับเงินฝากที่เปิดบัญชีอยู่ก่อนหน้านี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่อัตโนมัติให้ตามระยะเวลาการฝากเงินเดิม และคิดดอกเบี้ยตามประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดาในอัตราที่ประกาศในขณะนั้น
  4. ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.63 เป็นต้นไป สำหรับเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 18 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
  5. ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.61 เป็นต้นไป ผู้ฝากที่เปิดบัญชี หรือฝากเงิน ระยะเวลาฝาก 12 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
  6. การเปิดบัญชีขั้นต่ำและฝากเพิ่มครั้งต่อไป 1,000 บาท
  7. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนด หากจ่ายดอกเบี้ยเงื่อนวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการ ธนาคารจะเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนตามที่ตกลงกัน ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากที่ระบุไว้ (ชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำ) และหากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามเงื่อนไขข้อ 6 สำหรับกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร และการถอนเงินต้องถอนทั้งจำนวน ไม่สามารถถอนบางส่วนได้
  8. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินนั้น และหักภาษี ณ ที่จ่าย เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  9. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากและไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่อไปตามระยะเวลาการฝากเงินเดิม และคิดดอกเบี้ยในอัตราตามที่ประกาศในขณะนั้น
  10. เงินฝากประจำทุกประเภท ที่ฝากอยู่กับธนาคารก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราและเงื่อนไขเดิมต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  • สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากได้
  • ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ฝากที่เปิดบัญชี หรือฝากเงินระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
  • ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 18 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้
  • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันฝากเงินแต่ละรายการนั้น
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ต.ค. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ