ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ และซิตี้ไพรออริตี้-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

  ดอกเบี้ย : 1.900 - 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 66
  • 1,106
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ และซิตี้ไพรออริตี้ ที่มีการลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ และซิตี้ไพรออริตี้
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3, 6 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 25,000,000 2.000 % - - - -
  6 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 25,000,000 1.900 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  *ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ซิตี้กรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ("ธนาคารยูโอบี")


  ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ "ซิตี้" โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  • ระยะเวลาฝาก 3 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2.00% ต่อปี 
  • ระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1.90% ต่อปี

  สำหรับลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ ซิตี้โกลด์ และซิตี้ไพรออริตี้ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ("ลูกค้า") โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเมื่อฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 มีนาคม 2566 ("ระยะเวลาส่งเสริมการขาย") และลงทุนในกองทุนรวมที่มีการคิดค่าธรรมเนียม Front end fee (ไม่รวมกองทุนประเภท SSF/RMF/Money Market) เท่ากับยอดเงินฝาก โดยอัตราส่วนในเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ต้องไม่เกินกว่า 50% ของเงินลงทุนรวมทั้งหมด และชื่อบัญชีของกองทุนรวม และชื่อบัญชีเงินฝากประจำต้องเป็นชื่อเดียวกัน 

   

  (ตัวอย่าง ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2.00% ต่อปี ระยะเวลา 3 เดือน เมื่อฝากเงิน 1,000,000 บาท และลงทุนในกองทุนรวม 1,000,000 บาท ในกองทุนที่มีการคิดค่าธรรมเนียม Front end fee (ไมรวมกองทุนประเภท SSF/RMF/Money Market) เป็นต้น)

  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ โดยเปิดบัญชีเงินฝากใหม่กับธนาคาร หรือจะฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากเดิมที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคารฯ ก็ได้ 

  2. การลงทุนในกองทุนรวมที่มีการคิดค่าธรรมเนียม Front end fee (ไม่รวมกองทุนประเภท SSF/RMF/Money Market) จะต้องทำรายการในวันที่เปิดบัญชีกองทุนหรือ นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำในรายการส่งเสริมการขายนี้

  3. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กรุณาศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) สำหรับแต่ละกองทุนได้จากเว็บไซต์ของ บลจ. UOBAM, KTAM, KSAM, K-ASSET, ABRDN และ SCBAM

  4. กรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้และรายการส่งเสริมการตลาดรายการอื่นๆ ในห้วงเวลาเดียวกัน ต้องได้รับของสมนาคุณรวมทั้งหมดไม่เกิน 0.2% ของมูลค่าการลงทุนของผู้ซื้อแต่ละราย

  5. อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะเป็นมูลค่าไม่เกิน 0.2% ของยอดเงินฝาก และเงินลงทุนรวมทั้งหมด และชื่อบัญชีของกองทุนรวมและชื่อบัญชีเงินฝากประจำต้องเป็นชื่อเดียวกัน 

  6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปนับรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้หากยอดเงินฝากในแต่ละครั้งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ยอดเงินฝากทั้งจำนวนที่ฝากพร้อมกันในครั้งดังกล่าวจะไม่ได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ

  7. เมื่อถึงวันครบกำหนด และลูกค้าไม่มาติดต่อ ระบบจะฝากต่อโดยคำนวณเป็นดอกเบี้ยทบต้น

  8. หากครบกำหนดระยะเวลาฝากเงินแล้ว และลูกค้าไม่ได้มาถอนคืน หรือแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ให้ถือว่าลูกค้าตกลงฝากเงินต่อตามระยะเวลาเดิม และตามประเภทเงินฝากประจำนั้น โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะที่ธนาคารดำเนินการรับฝากต่อ

  9. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นของบัญชีเงินฝากประจำ รวมถึงหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ย กรณีฝากเงินไมครบตามกำหนดระยะเวลาฝากเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำ

  10. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กาหนดไว้ในกฎหมาย

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ในกรณีการถอน/ปิดบัญชี ที่มีระยะเวลาในการฝากน้อยกวา 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย และ

  • หากระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึงวันครบกาหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ประกาศ ณ ขณะนั้นแทน (พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย)

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ก.พ. 66 ถึง 31 มี.ค. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1588
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ก.พ. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ