• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ ปลอดภาษียูโอบีแคร์โฟร์คิดส์ (UOB Care 4 Kids) ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 1.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 64
  • 36,135
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีที่มีประกันอุบัติเหตุ ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครองพ่อ (และ/หรือแม่) โดยมีลูกเป็นผู้รับผลประโยชน์
  • รับอัตราดอกเบี้ยสูง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ ปลอดภาษียูโอบีแคร์โฟร์คิดส์ (UOB Care 4 Kids)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (24,36,48 และ 60 เดือน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (ที่มีบุตรอายุ: ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24,36,48 และ 60 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 25,000 1.500 % - - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,500 1.500 % - - - -
  48 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 12,500 1.500 % - - - -
  60 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 1.500 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่กรณีผู้ฝาก มีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 70 ปี ณ วันที่ประสบอุบัติเหตุ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  • เมื่อซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 50,000 บาทเป็นต้นไป ต่อปีต่อกรมธรรม์ สำหรับระยะเวลาการฝาก 24 เดือน และมียอดเงินฝากต่อเดือนตั้งแต่ 1,000 บาท รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท ต่อเดือน และจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง โดยยอดเงินฝากรวมทั้งหมดไม่เกิน 600,000 บาท
  2. ลูกค้าต้องนำเงินฝากในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละเดือน ตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาทโดยสามารถฝากได้ทุกวันทำการของธนาคารภายในเดือนนั้นๆ ด้วยจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชี เป็นระยะเวลาติดต่อกันจนกว่าจะครบกำหนด และอณุญาตให้ผิดเงื่อนไขการฝากได้ไม่เกิน 2 งวด แต่ต้องฝากครบตามจำนวนเดือน ตามสัญญา
  3. ชื่อบัญชี "บุตรโดยบิดา" หรือ "บุตรโดยมารดา" หรือ "บุตรโดยบิดาและมารดา" เท่านั้น โดยถือว่าเงินฝากที่ได้นี้เป็นของบุตรผู้เยาว์
  4. ประกันอุบัติเหตุ ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครองพ่อ (และ/หรือแม่) โดยมีลูกเป็นผู้รับผลประโยชน์
  5. วงเงินประกัน 2 เท่าของจำนวนเงินที่จะต้องฝากต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  6. รายได้จากดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
  7. เมื่อครบกำหนดการฝาก ถ้าผู้ฝากมิได้แจ้งปิดบัญชี ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติ ด้วยระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน
  8. สามารถฝากโดยการหักผ่านบัญชีออมทรัพย์ได้ โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างบัญชี (รายได้จากดอกเบี้ยจากบัญชีออมทรัพย์นี้ จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีตั้งแต่บาทแรก)
  9. บุตร 1 คน มีสิทธิืเปิดบัญชีที่ได้รับการยกเว้นภาษี 1 คนต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
  10. ผู้ฝากจะต้องแจ้งเลขประจำตัวประชาชน ทั้งของบิดา และ/หรือมารดา และบุตรกับธนาคาร เพื่อรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี
  11. ผู้ฝากจะต้องกรอกชื่อผู้รับผลประโยชน์ และเซ็นต์รับทราบลงในใบข้อกำหนด และเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากประจำยูโอบี แคร์โฟร์คิดส์
  12. ธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกัน ผู้ฝากเงินเป็นผู้เอาประกันฯ และผู้ฝากเงินมีสิทธิ์กำหนดบุคคลที่ 3 หรือตนเองเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มบัญชีฝากประจำ ปลอดภาษีทวีสิน และบัญชีฝากประจำ ปลอดภาษี แคร์โฟร์คิดส์ โดยมีบริษัทประกันภัย ไทยวิวัฒน์ เป็นผู้รับประกัน และจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข
  13. คุ้มครองอุบัติเหตุ 2 เท่า ของยอดเงินฝากที่เหลืออยู่นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือสูงสุด 1.18 ล้านบาทต่อบัญชี หรือ 2.36 ล้านบาทต่อคน (กรณีลูกค้ามีบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี และเงินฝากประจำยูโอบี ปลอดภาษี แคร์โฟร์คิดส์)
  14. ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ครบกำหนด
  15. ในการถอนเงินหรือปิดบัญชีต้องติดต่อที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
   

  เงื่อนไขโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ

  1. เงินฝากประจำปลอดภาษีแคร์โฟร์คิดส์ (ระยะเวลาฝาก 24 เดือน) สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อปี ต่อกรมธรรม์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 64 
  2. รายชื่อแบบประกันภัยที่เข้าร่วม 12 แบบ ได้แก่ 1. PRUhappy savings 6/15, 2. PRUmax Savings 6/12, 3. PRUmax wealth 6/12, 4. PRUfamily guard 10/A90, 5. Pruincome guard 10/20, 6. PRUgreat annuity 390 5/A85, 7. PRUhappy annuity 390 A60/A85, 8. PRUguardian 7/20, 9. PRUsecure living 8/A75, 10. PRUfamily plus 20/99, 11.PRUprime return 6/11, 12. PRUTriple eight 8/88 และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติไม่เกินวันที่ 11 ม.ค. 2565 (กรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการเปิดบัญชีเงินฝาก)
  3. ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2565 ยอดเงินฝากต่อเดือนขั้นต่ำ 1,000 บาท หรือไม่เกิน 10% ของเบี้ยประกันปีแรก (จำกัดยอดเงินฝาก 25,000 บาทต่อเดือน) ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน โดยยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  4. เปิดบัญชีเงินฝากได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น จำกัดคนละ 1 บัญชี
  5. สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีแคร์โฟร์คิดส์ อยู่แล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  6. เปิดบัญชีในนามของผู้เอาประกัน หรือผู้ชำระเบี้ยประกันเท่านั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ไม่สามารถถอนก่อนกำหนดได้ ยกเว้นกรณีปิดบัญชี
  • การผิดนัดการฝากเกิน 2 ครั้ง หรือปิดบัญชีก่อนวันครบกำหนด จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่จะได้รับอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
   - ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ปิดบัญชี ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
   - ระยะเวลาฝากไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ปิดบัญชี จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศธนาคาร ณ ขณะนั้น พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ต.ค. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ