ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 4 เดือน สำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 3.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 64
  • 12,195
  จุดเด่น
  • บัญชีฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน สำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต 
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  • ให้ดอกเบี้ยสูง 
  • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 4 เดือน สำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  4 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  4 เดือน ตั้งแต่ 1,000 3.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของทุนประกัน หรือเบี้ยประกันที่ซื้อ (แล้วแต่แบบประกัน) รับอัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ระยะเวลาให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  2. ระยะเวลาใช้สิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน สำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต นับตั้งแต่วันที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตจนถึงสิ้นเดือนมกราคมของปีถัดไป หรือจนกว่าจะมีประกาศแจ้งปิดการให้บริการเปิดบัญชีคู่การซื้อประกันชีวิต
  3. ประเภทผู้ฝากเงินบุคคลธรรมดา ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านสาขาของธนาคาร โดยนำหลักฐานสำเนาคำขอเอาประกันภัย หรือสำเนาหน้ากรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวข้างต้นมาแสดงต่อธนาคารในวันที่เปิดบัญชี โดยมีประกันชีวิตที่เข้าร่วม ดังนี้
   3.1 High Savings 18/5 หรือเพิ่มค่า 12/5(แบบมีปันผล) หรือ High Value 12/5 ตามจำนวนทุนประกัน
   3.2 Ensure 70/5 หรือ Retirement 85/10 ตามจำนวนเบี้ยประกัน
  4. ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อผู้เอาประกันเท่านั้น ไม่เปิดบัญชี ("เพื่อ" "โดย") และไม่เปิดบัญชีร่วมทุกชนิด (บัญชี "และ" "หรือ")
  5. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของทุนประกันหรือเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับแบบประกันที่ซื้อตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 โดย 1 กรมธรรม์สามารถใช้สิทธิ์เปิดบัญชีได้ 1 ครั้งเท่านั้น และสาขาเดียวกันกับที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
  6. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) หากวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการ ธนาคารจะเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป และหากถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามเงื่อนไขข้อ 8
  7. กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  8. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่อไปตามระยะเวลาการฝากเงินเดิม และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ระยะเวลา 3 เดือน ตามที่ประกาศในขณะนั้น
  9. กรณีไม่ผ่านการพิจารณารับประกันจากบริษัทประกันชีวิต หรือขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ หรือผู้ฝากยกเลิกกรมธรรม์ก่อนเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือนครบกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ฝากเงินนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 มี.ค. 61
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  23 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ