ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • แคมเปญเงินฝากประจำ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

  ดอกเบี้ย : 2.000 - 3.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 66
  • 1,009
  จุดเด่น
  แคมเปญเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  แคมเปญเงินฝากประจำ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  6 เดือน, 12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  6 เดือน ทุกจำนวน 2.000 % - - - -
  12 เดือน ทุกจำนวน 2.500 % - - - -
  ทุกจำนวน 3.000 % - - - -
  ทุกจำนวน 3.500 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  *ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ซิตี้กรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ("ธนาคารยูโอบี")


  ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ "ซิตี้" โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :

  ระยะเวลาฝาก 6 เดือน

  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิค และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาทต่อปี ต่อกรมธรรม์ รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี

   

  ระยะเวลาฝาก 12 เดือน

  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาทต่อปี ต่อกรมธรรม์ รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำตั้งแต่ 1,000,000 บาทต่อปี ต่อกรมธรรม์ รับอัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำตั้งแต่ 3,000,000 บาทต่อปี ต่อกรมธรรม์ รับอัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ลูกค้าต้องซื้อประกันชีวิตและชําระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 100,000 บาทตอปี ต่อกรมธรรม์ (ระยะเวลาการจ่ายเบี้ยประกนขึ้นอยูกับประเภทของผลิตภัณฑ์ประกัน) ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2565 - ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
  2. กรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติไม่เกินวันที่ 10 เมษายน 2566 (กรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการเปิดบัญชีเงินฝาก)
  3. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจําพิเศษยอดเงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาทประเภทจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึง 14 เมษายน 2566 กรณีที่ชําระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อปี ต่อกรมธรรม์ ฝากได้ไม่เกิน 2 เท่าของเบี้ยประกันชีวิตปีแรก โดยสามารถเลือกฝากประจํา 6 เดือน ดอกเบี้ย 2% หรือ 12 เดือนดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี และมีสิทธิ์ฝากเพิ่มในกรณีดังต่อไปนี้
   - กรณีที่ชําระเบี้ยประกันขั้นต่ำน้อยกวา 1,000,000 บาทต่อปี ต่อกรมธรรม์ มีสิทธิ์ฝากเพิ่มในบัญชีเงินฝากประจํา 12 เดือนดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินค่าเบี้ยประกนชีวิตที่ชําระปีแรก
   - กรณีที่ชําระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 1,000,000 บาทต่อปี ต่อกรมธรรม์ มีสิทธิ์ฝากเพิ่มในบัญชีเงินฝากประจํา 12 เดือนดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชําระปีแรก
   - กรณีที่ชําระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 3,000,000 บาทต่อปี ต่อกรมธรรม์ มีสิทธิ์ฝากเพิ่มในบัญชีเงินฝากประจํา 12 เดือนดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชําระปีแรก
  4. เปิดบัญชีเงินฝากได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น จํากัด 1 บัญชีต่อ 1 กรมธรรม์
  5. บัญชีเงินฝากต้องเปิดในนามของ ผู้เอาประกัน หรือผู้ชําระเบี้ยประกัน เท่านััน
  6. กรณีลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ ก่อนบัญชีเงินฝากประจําครบกำหนดระยะเวลาฝาก ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจําในอัตราดอกเบี้ยปกติที่ประกาศ ณ ขณะนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ระยะเวลาฝาก ไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ จะยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ย
  • ระยะเวลาฝาก ตั้งแต่3 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันที่ถอนเงิน แต่สูงสุดไม่เกิน 1% ต่อปี
  • กรณีลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ ก่อนบัญชีเงินฝากประจําครบกำหนดระยะเวลาฝาก ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจําในอัตราดอกเบี้ยปกติที่ประกาศ ณ ขณะนั้น
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 23 ธ.ค. 65 ถึง 31 มี.ค. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1588
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  9 ม.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ