• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีฝากประจำทั่วไป ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ย : 0.375 - 0.750 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 64
  • 92,867
  จุดเด่น
  มั่นใจกับการออมเงินที่มีผลตอบแทนเพิ่มพูน แบบกำหนดระยะเวลา และปลอดภัยโดยมีรัฐบาลเป็นประกัน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีฝากประจำทั่วไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  2,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  7 วัน - 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  7 วัน ตั้งแต่ 2,000 - 0.125 % 0.125 % 0.125 % 0.125 %
  14 วัน ตั้งแต่ 2,000 - 0.125 % 0.125 % 0.125 % 0.125 %
  1 เดือน ตั้งแต่ 2,000 - 0.125 % 0.125 % 0.125 % 0.125 %
  3 เดือน ตั้งแต่ 2,000 0.375 % 0.250 % 0.375 % 0.250 % 0.250 %
  6 เดือน ตั้งแต่ 2,000 0.500 % 0.250 % 0.500 % 0.250 % 0.250 %
  9 เดือน ตั้งแต่ 2,000 0.450 % 0.450 % 0.450 % 0.450 % 0.450 %
  12 เดือน ตั้งแต่ 2,000 0.500 % 0.375 % 0.500 % 0.375 % 0.375 %
  24 เดือน ตั้งแต่ 2,000 0.500 % 0.375 % 0.500 % 0.375 % 0.375 %
  36 เดือน ตั้งแต่ 2,000 0.750 % 0.500 % 0.750 % 0.500 % 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  1. เจ้าของบัญชีที่เป็นบุคคลธรรมดามีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาษีร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยทั้งหมดที่ได้รับจากเงินฝาก โดยธนาคารกรุงเทพจะหักค่าภาษีจากบัญชีของท่านให้โดยอัตโนมัติ
  2. ท่านจะสามารถลดหย่อนการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ หากท่านแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแก่ธนาคารไว้
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน และไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่มีการถอนเมื่อระยะเวลาฝากยังไม่ครบ 3 เดือน
  2. การถอนเงินฝากประจำก่อนกำหนด โดยที่ระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย สำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ ณ วันฝาก
  3. เงินฝากประจำที่ครบกำหนดในวันหยุดทำการธนาคาร หากลูกค้ามาถอนเงินฝากเฉพาะในวันทำการหลังวันหยุดทำการนั้น ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยต่อให้ลูกค้า สำหรับวันหยุดทำการด้วย
  4. เงินฝากประจำที่ครบกำหนด หากลูกค้าไม่มาถอนยอดเงินฝากประจำนั้น ให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้ธนาคารนำเงินฝากประจำนั้นฝากต่อไปในบัญชีเดิม ตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิม และตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด ณ วันฝากใหม่ 
  5. เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 7 วัน ระยะเวลาการฝาก 14 วัน และระยะเวลาการฝาก 1 เดือน ผู้ฝากจะต้องฝากแต่ละยอดเงินฝากแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าจำนวนห้าสิบล้านบาท หากผู้ฝากประสงค์ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดการฝาก จะต้องถอนทั้งยอดฝาก และธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
  6. หากเงินฝากดังกล่าวตามข้อ 5 ครบกำหนด และธนาคารไม่ได้ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทดังกล่าวไว้ในตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนั้น ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยหลังยอดเงินฝากนั้นครบกำหนดตลอดไป
  7. เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 9 เดือน ธนาคารเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น ผู้ฝากต้องฝากแต่ละยอดเงินฝากแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าจำนวนสองพันบาท (2,000 บาท) และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หากผู้ฝากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้ต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำระยะเวลาการฝาก 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
  8. ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับสำหรับเงินฝากก่อนหน้านี้ ซึ่งยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยเช่นเดิม จนกว่าจะครบกำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  การถอนเงินฝากประจำก่อนกำหนด โดยที่ระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย สำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ ณ วันฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  30 ก.ย. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ