ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ Happy Saving 555 (แบบมีสมุดคู่ฝาก) เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Happy saving 15/6 (มีเงินปันผล) แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 5.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 66
  • 1,066
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 3 เดือน ดอกเบี้ยสูง 5.00% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Happy saving 15/6 (มีเงินปันผล)

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ Happy Saving 555 (แบบมีสมุดคู่ฝาก) เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Happy saving 15/6 (มีเงินปันผล)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000,000 5.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  ระยะเวลาการรับเปิดบัญชี ตั้งแต่ 3 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66  หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 100 ล้านบาท

  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Happy saving 15/6 (มีเงินปันผล) ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 จะได้รับสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน Happy saving 555 และ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 ชื่อบัญชีเท่านั้น

  2. การพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

  3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่า 1,000 บาท หรือ สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยปีแรก

  4. ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรมธรรม์ หรือผู้ชำระเบี้ยประกัน หรือบุคคลในครอบครัวของเจ้าของกรมธรรม์เท่านั้น

  5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

  6. กรณีถอนเงินจะต้องถอนทั้งจำนวนของยอดเงินที่ฝากในแต่ละรายการฝาก ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนได้

  7. กรณียกเลิกกรมธรรม์ หรือกรมธรรม์ไม่ผ่านการพิจารณาก่อนเงินฝากครบกำหนด ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตโนมัติ จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน Happy saving 555 เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน (สมุดคู่ฝาก) ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน

  8. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

  9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนผลประโยชน์อื่นๆ ที่จ่ายไปแล้ว ในกรณีมีการยกเลิกกรมธรรม์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อันเป็นเหตุให้บริษัทประกันชีวิต ต้องคืนเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต

  10. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในการให้บริการใดๆ ของบริษัทประกันชีวิตทั้งสิ้น

  11. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตและอำนวยความสะดวกในการรับชาระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิ์ประโยชน์ตามเงื่อนไข ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดที่ฝากไว้ไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากแต่ละรายการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการฝาก ธนาคารจะทาการฝากต่ออัตโนมัติให้ตามระยะเวลาฝากเดิม โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนั้น
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 3 เม.ย. 66 ถึง 30 มิ.ย. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 เม.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ