ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน KKP 10/3.5 WIN (สมุดคู่ฝาก) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : -
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 66
  • 1,183
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 75 ปีบริบูรณ์ ที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต KKPGEN WEALTH 10/3 (PAR)

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน KKP 10/3.5 WIN (สมุดคู่ฝาก)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  10 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  • ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. - 31 ก.ค. 66 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งโปรโมชันครบ 300 ล้านบาท
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในเปิดบัญชี และรับฝากเงินประเภทนี้เฉพาะประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 15 ปี - 75 ปี บริบูรณ์ ที่สมคัรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต KKPGEN WEALTH 10/3 (PAR) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566 และชำระค่าเบี้ยประกันรายปีสำหรับปีแรกตั้งแต่ 50,000 บาทต่อกรมธรรม์ขึ้นไปเท่านั้น โดยการพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝาก 1 ราย เปิดบัญชี KKP 10/3.5 WIN ได้ 1 บัญชี และฝากได้ 1 รายการฝากเท่านั้น โดยจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท และจำนวนเงินฝากสูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก
  2. ผู้ฝากต้องเป็นเจ้าของกรมธรรม์ หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น เว้นแต่ผู้ฝากได้รับโอนสิทธิพิเศษการเปิดบัญชีเงินฝากมากจากบุคคลดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  3. ในกรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชี KKP 10/3.5 WIN ด้วยเช็ค ผู้ฝากต้องนำเช็คเข้าบัญชีภายในวันที่ 28 ก.ค. 2566 และหากเกิดกรณีเช็คคืน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดบัญชีดังกล่าว
  4. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด 
  5. หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทำการฝสกเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 6 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ที่ธนาคารประกาศกำหนดอยู่ ณ ขณะนั้น 
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปิดบัญชี KKP 10/3.5 WIN และโอนเงินต้น และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่ผู้ฝากเปิดไว้กับธนาคาร ในกรณีดังต่อไปนี้
   6.1 กรณีผู้ฝากเปิดบัญชี KKP 10/3.5 WIN ด้วยยอดเงินสูงกว่าค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก 
   6.2 กรณีผู้เอาประกันภัยขอใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ (Free Lock Period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ จากบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
   6.3 กรณีผู้เอาประกันภัยไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการรับประกันภัยของบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยผู้ฝากจะต้องนำสมุดบัญชี KKP 10/3.5 WIN มาติดต่อธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีเงินฝากภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งปฏิเสธจากบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีโดยอัตโนมัติทันที
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  n/a
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 9 พ.ค. 66 ถึง 31 ก.ค. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 ส.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ