ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 9 เดือน สำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 1.900 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 64
  • 8,315
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีที่เปิดคู่กับการซื้อประกันชีวิต
  • ให้ดอกเบี้ยสูง
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 9 เดือน สำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  9 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  9 เดือน ตั้งแต่ 1,000 1.900 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  ระยะเวลาใช้สิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 9 เดือน สำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิตนับตั้งแต่วันที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตจนถึงสิ้นเดือนมกราคมของปีถัดไป หรือจนกว่าจะมีประกาศแจ้งปิดการให้บริการเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 4 เท่าของทุนประกัน หรือเบี้ยประกันที่ซื้อ (แล้วแต่แบบประกัน) รับอัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ระยะเวลาให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  2. ระยะเวลาใช้สิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 9 เดือน สำรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต นับตั้งแต่วันที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตจนถึงสิ้นเดือนมกราคมของปีถัดไป หรือจนกว่าจะมีประกาศแจ้งปิดการให้บริการเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต
  3. ประเภทผู้ฝากเงินบุคคลธรรมดา ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านสาขาของธนาคาร โดยนำหลักฐานสำเนาคำขอเอาประกันภัย หรือสำเนาหน้ากรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวข้าวต้นมาแสดงต่อธนาคารในวันที่เปิดบัญชี โดยมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าร่วม ดังนี้
   3.1 แบบสะสมทรัพย์ High Savings 18/5 หรือสะสมทรัพย์ เพิ่มค่า 12/5 (แบบมีเงินปันผล) หรือ High Value 12/5 จำนวนทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
   3.2 สะสมทรัพย์ Ensure 70/5 หรือ Retirement 85/10 จำนวนเบี้ยประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท 
  4. ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อผู้เอาประกันเท่านั้น ไม่รับเปิดบัญชีร่วม ("และ", "หรือ", "เพื่อ", "โดย")
  5. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 4 เท่าของทุนประกัน หรือเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับแบบประกันที่ซื้อ โดย 1 กรมธรรม์สามารถใช้สิทธิ์เปิดบัญชีได้ 1 ครั้งเท่านั้น และสาขาเดียวกันกับที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
  6. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) หากวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการ ธนาคารจะเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป
  7. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติให้ตามระยะเวลาการฝากเดิม (9 เดือน) และคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ ระยะเวลา 9 เดือน ตามประกาศในขณะนั้น
  8. กรณีที่ถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  9. กรณีไม่ผ่านการพิจารณารับประกันจากบริษัทประกันขีวิต หรือขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ หรือผู้ฝากยกเลิกกรมธรรม์ก่อนเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือนครบกำหนด ธนาคารขอสวงนสิทธิ์ในการดำเนินการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 9 เดือน ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ฝากเงินนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • การถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • การถอนเงินฝากตั้งแต่ระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย)
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 24 เม.ย. 63
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  23 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ