• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 0.425 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค. 64
  • 2,063
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษระยะสั้นที่ให้ดอกเบี้ยสูง ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  5 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  5 เดือน ตั้งแต่ 50,000 0.425 % 0.425 % 0.425 % 0.425 % 0.425 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
   
  สำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของธนาคารก่อนเปิดบัญชี
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีฝากประจำ ระยะเวลา 3 เดือน หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประเภทเงินฝากและประเภทลูกค้าที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
  4. ห้ามนำเงินฝากไปใช้ค้ำประกันสินเชื่อ หรือโอนสิทธิเรียกร้องเป็นประกันสินเชื่อ และห้ามนำไปใช้ค้ำประกันอื่นๆ ต่หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
  5. สำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ต้องเป็นนิติบุคคล และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่ธนาคารรับบริหารจัดการทางการเงิน ตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการที่ธนาคารกำหนด และต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติของธนาคารก่อนเปิดบัญชี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายล่วงหน้าไปแล้วทุกเดือน ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  2. เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 พ.ค. 64
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 พ.ค. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ