ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป-เงินทุน แอ็ดวานซ์

  ดอกเบี้ย : 0.500 - 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย. 65
  • 37,459
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากทั่วไปแบบมีกำหนดระยะเวลาตามความต้องการตั้งแต่ 1 วัน ถึง 36 เดือน ในรูปแบบของบัตรเงินฝาก พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  1 วัน ถึง 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  1 วัน ตั้งแต่ 100,000 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 %
  7 วัน ตั้งแต่ 100,000 0.750 % 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 %
  14 วัน ตั้งแต่ 100,000 0.850 % 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 %
  1 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.100 % 0.750 % 0.750 % 0.750 % 0.750 %
  2 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.150 % 0.800 % 0.800 % 0.800 % 0.800 %
  3 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.200 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
  6 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.300 % 1.150 % 1.150 % 1.150 % 1.150 %
  9 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.350 % 1.200 % 1.200 % 1.200 % 1.200 %
  12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.400 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
  15 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.550 % 1.400 % 1.400 % 1.400 % 1.400 %
  24 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.800 % 1.650 % 1.650 % 1.650 % 1.650 %
  36 เดือน ตั้งแต่ 100,000 2.000 % 1.850 % 1.850 % 1.850 % 1.850 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่ ณ ที่ทำการบริษัทฯ และในเว็บไซต์ของบริษัท
  • บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
  • บัตรเงินฝากจำนวนเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาฝาก 6 เดือนขึ้นไป ผู้ฝากอาจเลือกรับดอกเบี้ยรายงวด 3 หรือ 6 หรือ 12 เดือนก็ได้
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำฉบับละ 100,000 บาท (ยกเว้นในกรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชีเงินฝากไว้ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวนเงินฝากขั้นต่ำฉบับละ 10,000 บาท)
  2. หลังจากวันถึงกำหนดใช้เงิน หากผู้ฝากยังไม่มาถอนเงินตามบัตรเงินฝาก บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยนับแต่วันถ้ดจากวันถึงกำหนดใช้เงินในอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาฝาก 1 วัน ตามที่บริษัทประกาศกำหนด ณ วันครบกำหนดใช้เงิน
  3. ในกรณีที่วันถึงกำหนดใช้เงินตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้ถือเอาวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการนั้นเป็นวันถึงกำหนดใช้เงิน โดยบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยต่อให้ผู้ฝากสำหรับวันหยุดทำการนั้นด้วย
  4. ในกรณีที่ผู้ฝากทำการฝากเงินโดยชำระด้วยเช็ค จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย หากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ฝากจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทตามจำนวนที่ธนาคารเรียกเก็บจากบริษัทรวมทั้งชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี)
  5. เมื่อบัตรเงินฝากครบกำหนดใช้เงินแล้ว หากผู้ฝากไม่มาติดต่อขอถอนเงินเป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน บริษัทจะแจ้งยอดเงินตามบัตรเงินฝากให้ผู้ฝากทราบเป็นหนังสือโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับบริษัท และหากผู้ฝากหรือทายาทยังไม่มาติดต่อ บริษัทจะแจ้งเป็นหนังสืออีก 2 ครั้งมีระยะเวลาห่างกันครั้งละ 1 ปี โดยระบุข้อความในหนังสือฉบับสุดท้ายว่าบริษัทจะหยุดการแจ้งเป็นหนังสือ
  6. บริษัทฯ จะออกบัตรเงินฝากซึ่งเป็นตราสารทางการเงินที่ออกให้แก่ผู้ฝากเพื่อเป็นหลักฐานการรับฝากเงินและแสดงสิทธิ์ของผู้ทรงตราสารที่จะได้รับเงินฝากคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนด
  7. กรณีบัตรเงินฝากสูญหาย ผู้ฝากต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
   - แจ้งขอให้บริษัทระงับการจ่ายเงินตามบัตรเงินฝากโดยเร็ว โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ฝาก
   - ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมทั้งนำหลักฐานการบันทึกรับแจ้งความของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแสดงต่อบริษัท และลงนามในหนังสือรับผิดรับใช้ตามแบบที่บริษัทกำหนด บริษัทจะจัดเก็บบันทึกรับแจ้งความ และหนังสือรับผิดรับใช้ดังกล่าวแทนต้นฉบับบัตรเงินฝากที่สูญหาย
   - ในกรณีที่ผู้ฝากมีความประสงค์ขอให้บริษัทออกบัตรเงินฝากฉบับใหม่ บัตรเงินฝากฉบับที่สูญหายต้องยังไม่ครบกำหนดชำระแล้ว
  8. บริษัทให้บริการเก็บรักษาบัตรเงินฝาก โดยผู้ฝากสามารถขอใช้บริการเก็บรักษาบัตรเงินฝาก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยหากมีการเก็บค่าบริการจะแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
  9. บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากอัตราที่ประกาศไว้ไม่เกินร้อยละ 1.00 และ/หรือ ปรับเงื่อนไขตามความเหมาะสมหรือตามสภาวะการเงิน
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือบัตรเงินฝากจำนวนตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาการฝาก 6 เดือนขึ้นไป ผู้ฝากอาจเลือกรับดอกเบี้ยรายไตรมาสได้
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงด้วยอัตราดอกเบี้ยของระยะเวลาฝาก 1 วัน ตามที่บริษัทประกาศกำหนด ณ วันที่ออกบัตรเงินฝาก
  • ในกรณีที่ได้จ่ายดอกเบี้ยรายงวดไปแล้วเกินกว่าจำนวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจริง บริษัทฯ จะหักจำนวนเงินที่จ่ายเกินออกจากยอดเงินต้นและดอกเบี้ยที่ผู้ฝากจะได้รับ ณ วันที่ไถ่ถอนบัตรเงินฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 626 2300
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 มิ.ย. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ