ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • แคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก) ที่เปิดบัญชีผ่าน LH Bank Mobile Banking Application-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 1.500 - 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 66
  • 3,095
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน และ 20 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก / ไม่มีสมุดคู่ฝาก (No Passbook) ที่เปิดบัญชีผ่าน LH Bank Mobile Banking Application ของธนาคาร
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 500,000,000 บาท 
  • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  แคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก) ที่เปิดบัญชีผ่าน LH Bank Mobile Banking Application
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12 เดือน และ 20 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000,000 1.500 % 1.500 % 1.500 % - -
  20 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000,000 2.000 % 2.000 % 2.000 % - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. เงื่อนไขการรับฝากเงินขั้นต่ำ เงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน และ 20 เดือน การเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือ บัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 500,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)
  3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด และโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ตอนเปิดบัญชี
  4. กรณีผู้ฝากไม่ตรงตามเงื่อนไข ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากดังกล่าว เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป ตามระยะเวลา 12 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน
  5. การถอนเงินต้น ให้ถอนเต็มจำนวนรายการฝากที่ฝาก ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้
  6. กรณีการถอนเงินก่อนครบกำหนด และรับดอกเบี้ยรายเดือน ผู้ฝากจะต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) ห้ามถอนเพียง
   บางส่วน หากดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับไปก่อนแล้วมีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักจากเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะต้องเสียภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด

  7. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอน หรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น หรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำทั่วไป ระยะเวลาฝาก 12 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์ ที่ประกาศใช้ ณ วันที่รับฝาก สำหรับลูกค้าปะเภทเดียวกัน และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 19 ต.ค. 65 ถึง 16 ม.ค. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  14 ก.พ. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ